ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดให้สหกรณ์ฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมโอนเงิน

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000