ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ

ประธานกรรมการ

ทพ.โคสิต อบสุวรรณ
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการ

นายบัญญัติ สุริยะไชย
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายบุญมี แก้วจันทร์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายนรุตม์ชัย แก้วสอน
กรรมการ/เลขานุการ
นางสาวเกศสุดา วงศ์สารภี
กรรมการ/เหรัญญิก
นายผจญ ใจกล้า
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการเงินกู้
นายสวัสดิ์ แก้วประการ
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการศึกษาฯ
นายวิสูตร เสน่หา
กรรมการ
นางสาวบุญทิวา เหล็กแก้ว
กรรมการ
นายสุรเดช เมืองมา
กรรมการ
นายธีรชาติ คำพิมพ์
กรรมการ
นายพิบูลย์ชัย อินทนะ
กรรมการ
นายชูเล่ห์ สรรพานิช
กรรมการ
นางนิลวรรณ สรรพานิช
กรรมการ

เจ้าหน้าที่

นางสาวสุพิชญา สิริรวีกูล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์
นางปริชาติ พละทรัพย์
รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ
นางจันทร์เพ็ญ กรรณิกา
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวศุภิสรา สว่าง
เจ้าหน้าที่บัญชี
นายประมวล จันทร์ปวงเสน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวเพ็ญวิสาข์ สุทธโน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวเนตรนภา พิมสาร
เจ้าหน้าที่การเงิน/เงินฝาก
นายณัฐกร เกสรนวสิน
เจ้าหน้าที่การเงิน/เงินฝาก
นางสาวภคภรณ์ อุ่นเรือน
เจ้าหน้าที่การเงิน/เงินฝาก
นายธวัชชัย เยายานัง
เจ้าหน้าที่การเงิน/เงินฝาก
นายวุฒิวัฒน์ วสุธากานต์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายประจักษ์ โสภาพันธ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวชไมพร จอมพูน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางนาถยา แปงหล้า
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางทิพย์พชรา อารยะศิลปธร
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นางวรรณภา สุริยะ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นางสาวกมลชนก อะโนมา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นายมนตรี ศรีกันทา
พนักงานขับรถ
นางดรุณี พิชากุล
ผู้ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
นางสาวชื่นกมล จันพรม
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
นางสาวเบญจวรรณ หวายคำ
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ประเภท
  อัตรา
 • ฝากออมทรัพย์
  2.00
 • ฝากออมทรัพย์พิเศษ
  2.25
 • ฝากประจำ 3 เดือน
  3.00
 • ฝากประจำ 6 เดือน
  3.50
 • ฝากประจำ 12 เดือน
  3.75
 • ฝากประจำ 24 เดือน
  4.00
 • ฝากประจำ 36 เดือน
  4.50
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษครบรอบ 43 ปี สหกรณ์ฯ
  4.00
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2559
  4.00
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2560
  3.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สถิติการเข้าชม

ไอพีของคุณ
54.242.250.208
ออนไลน์
7 คน
ผู้เข้าชมวันนี้
886 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
14,507 คน
ผู้เข้าชมปีนี้
14,507 คน