วารสารสหกรณ์ฯ/สรุปการประชุม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563
การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563
การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563