วารสารสหกรณ์ฯ/สรุปการประชุม

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วันที่ 17 มีนาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการ ศึกษาและประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 มีนาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ วันที่ 3 มีนาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563