วันจ่ายเงินกู้รอบที่ 2

วันที่
19/04/2562 10.00 - 16.00 น.
รายละเอียด

คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาเงินกู้

1. เงินกู้สามัญ

2. เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

ให้แก่สมาชิกที่ผ่านการพิจารณา