วันสิ้นสุดรับใบกู้ รอบที่ 2

วันที่
12/07/2562 08.30 - 16.00 น.