ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข เชียงราย-พะเยา