ปฏิทินดำเนินงาน

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ
หัวข้อข่าว ผู้ประกาศ วันที่
กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท รับสมัครสมาชิก ล้านที่2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 Admin 2024-05-08
กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท รับสมัครสมาชิก ล้านที่3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 Admin 2024-05-08
กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท รับสมัครสมาชิก ล้านที่4 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 Admin 2024-05-08
รับสมัครสมาชิกประเภทสมทบ คู่สมรสและบุตร Admin 2023-06-26
หนังสือยืนยันการต่ออายุสมาชิกโดยยินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2023-06-12
กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท รับสมัครสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2567 Admin 2024-05-08
ใบลาออก กสธท Admin 2017-12-26
เงื่อนไขระยะเวลาการคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี สมาชิก กสธท. Admin 2019-06-10
แจ้งชำระเงินเบี้ยประกันต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่าประจำปี 2562 Admin 2019-07-01

ประธานกรรมการ

นายผจญ ใจกล้า
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการ

นายพรชัย มีทรัพย์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายวิจินต์ บูชาเกียรติ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นางสาวบุญทิวา เหล็กแก้ว
เหรัญญิก
นางรักชนก ไชยชุมภู
เลขานุการ
นายบรรจบ ใจระวัง
กรรมการ
นายพรฤทธิ์ ข่ายทอง
กรรมการ