กระดานสนทนา

แผ่นดินไหวบ้านร้าวสหกรสามารถช่วยเหลืออะไรบ้างอย่างไร

2788 views | 23/02/2562 00:19:00 โดย เจม [IP Addrss: 118.172.254.x ]
แผ่นดินไหวบ้านร้าวสหกรสามารถช่วยเหลืออะไรบ้างอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.145.x]
เมื่อ 4/03/2562 15:43:28

สหกรณ์ฯ มีระเบียบการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติในแต่ละปี ไม่เกิน 3,000 บาท ให้สมาชิกยื่นแบบฟอร์ม พร้อมทั้งแนบเอกสารตามระเบียบ แล้วเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป ครับ/ค่ะ
ตอบกระทู้