เงินกู้เพื่อพัฒนาชีวิต

 เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

1. สมาชิกที่เป็น ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำรับเงินบำเหน็จรายเดือน จะต้องส่งคืน

    เงินกู้ให้แล้วเสร็จงวดสุดท้ายได้อายุไม่เกิน 75 ปี

2. มีเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ/บำนาญ/บำเหน็จรายเดือน/เงิน ชรบ. และเงิน ชคบ. คงเหลือหลังจากหักชำระหนี้แล้ว

    ไม่ต่ำว่า 1,000 บาท

3. การกู้เงินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต สมาชิกต้องมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนจากส่วนราชการหรือ

    หน่วยงานของรัฐหรือสหกรณ์ฯ คนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้มากกว่า 5 คนในเวลาเดียวกันไม่ได้ โดยผู้ค้ำ

    ประกันจะต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันเต็มจำนวนตามวงเงินที่ค้ำประกัน

4. จำนวนเงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิกที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

    เห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน 1,000,000 บาท จำนวนงวเชำระหนี้ไม่เกิน 209 งวด