เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ระเบียบ - รายละเอียดในในการฝากเงิน จะปรากฏในระเบียบของสหกรณ์ฯ และตามมติคณะกรรมการ

ผู้ฝาก - สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกของสหกรณ์เท่านั้น

การฝากเงิน   - ฝากครั้งแรกตั้งแต่ 10,000 บาท

         - สามารถฝากได้ทุกวันทำการและฝากเป็นรายเดือนโดยหักจากเงินเดือน

การถอนเงิน     - ผู้ฝากจะถอนเงินฝากของตนเป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ได้ แต่ยอดเงินคงเหลือต้องไม่น้อยกว่า

 

ข้อกำหนดที่รับฝาก

- การถอนเงินฝากโดยผู้รับมอบอำนาจ ให้ผู้รับมอบอำนาจนำบัตรประจำตัวของผู้ฝากและผู้รับ

  มอบอำนาจมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 บาท/ปี

- ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี

 

หมายเหตุ สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเมื่อเห็นสมควรโดยจะประกาศเป็น

คราวๆไป