เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000.- บาท เงินชำระหนี้ไม่เกิน 213 งวด

ระยะเวลาเป็นสมาชิก

และส่งค่าหุ้น (งวด)

จำนวนเท่าของ

เงินเดือนที่กู้ได้

รวมค่าหุ้นแล้ว

กู้ได้ไม่เกิน

จำนวนงวด

ที่ส่งชำระ

จำนวนผู้

ค้ำประกัน

4 - 12 60

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

150

150

150

150

180

1

2

3

4

5

13 - 36 70 1,200,000 200 5
37 - 48 80 1,500,000 213 5
49 - 60 90 1,900,000 213 5
61 ขึ้นไป 100 2,000,000 213 5

 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน

1. สมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ จะต้องส่งเงินกู้คืนให้แล้วเสร็จงวดสุดท้าย ได้ไม่เกิน 65 ปี ยกเว้นสมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำมีอายุงวดหุ้น 300 งวดขึ้นไป จะต้องส่งชำระหนี้งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 70 ปี

2. สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน ให้ส่งเงินกู้คืนให้แล้วเสร็จ งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 75 ปี

3. เมื่ออายุครบ 60 ปี ให้ทำสัญญาเงินกู้ใหม่ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตามจำนวนเงินที่ได้รับ

4. สมาชิกรับบำเหน็จให้ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นเมื่อได้รับเงินบำเหน็จ

 

เงื่อนไขการทำประกันชีวิต

1. สมาชิกที่ขอยื่นกู้เงินกู้สามัญซึ่งมีสมาชิกเป็นบุคคลค้ำประกัน ต้องดำเนินการตามประกาศของสหกรณ์ฯ เรื่อง เงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการให้เงินกู้สามัญ

2. การคำนวณสิทธิการกู้เงินและการส่งคืน ขึ้นอยู่กับอายุของสมาชิก

3. ค่าเบี้ยประกันชีวิต

  3.1 ชำระครั้งเดียวตลอดอายุสัญญา ให้รวมอยู่ในวงเงินกู้

  3.2 ชำระรายปี ปีแรกให้ควบอยู่ในวงเงินกู้ปีต่อไปให้หักจากเงินได้รายเดือนหรือเงินปันผลเฉลี่ยคืน

 

ขั้นตอนการประกันชีวิต การออกสัญญา การอนุมัติและการจ่ายเงินกู้

1. สมาชิกผู้ประสงค์จะกู้เงิน ต้องติดต่อพบเจ้าหน้าที่สหกรณ์(ตาม Flow chart)

2. สมาชิกและบริษัทประกันชีวิต ดำเนินการทำประกันชีวิต

3. บริษัทประกันชีวิตอนุมัติ ส่งเอกสารอนุมัติให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์แนบใบสัญญาเงินกู้ประกอบการพิจารณา

4. เจ้าหน้าที่สหกรณ์นำสัญญาเงินกู้ เสนอคณะกรรมการเงินกู้ เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้และจ่ายเงินกู้ ตามรอบเวลาที่สหกรณ์กำหนด

5. บริษัทประกันชีวิต จะใช้เวลาดำเนินการเกี่ยวกับการประกันชีวิต ประมาณ 1 สัปดาห์

6. สมาชิกที่ขอยื่นกู้เงินกู้สามัญซึ่งมีสมาชิกเป็นบุคคลค้ำประกัน ต้องดำเนินการตามประกาศของสหกรณ์ฯ เรื่อง เงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการให้เงินกู้สามัญ

 

 

 

เงินกู้สามัญ วงเงินกู้ 2,000,100 – 3,000,000 บาท

ระยะเวลาเป็นสมาชิก

และส่งค่าหุ้น (งวด)

จำนวนเท่าของเงินเดือนที่กู้ได้

รวมค่าหุ้น(ณ ปัจจุบัน)

แล้วกู้ได้ไม่เกิน

จำนวนงวดที่ส่งชำระ

จำนวนผู้ค้ำประกัน

72 – 84

100

2,000,100 – 2,250,000

199

8

85 – 96

100

2,250,100 – 2,500,000

199

8

97 – 108

100

2,500,100 – 2,750,000

199

10

109 ขึ้นไป

100

2,750,100 – 3,000,000

199

10

 

1. สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน ให้ส่งเงินกู้คืนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 199 งวด

2. สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน ให้ส่งเงินกู้คืนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 199 งวด หากมีเงินรายเดือนไม่เพียงพอหักชำระเงินกู้ สหกรณ์อาจพิจารณาให้สมาชิกดังกล่าวส่งเงินชำระหนี้เกิน 199 งวด แต่ต้องไม่เกิน 300 งวด

3. สมาชิกผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือน

4. กรณีสมาชิกที่ขอยื่นกู้เงินกู้สามัญซึ่งมีสมาชิกเป็นบุคคลค้ำประกัน ต้องดำเนินการตามประกาศของสหกรณ์ฯ เรื่อง เงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการให้เงินกู้สามัญ

 

กำหนดวงเงินกู้สามัญซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน สำหรับสมาชิกซึ่งรับราชการอยู่ ที่มีอายุ ระหว่าง 50 - 60 ปี

1. สมาชิกที่มีอายุ 50 - 60 ปี ที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ พิจารณาเงินกู้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ โดยพิจารณารายได้หลังจากเกษียณอายุราชการ (เงินบำนาญ หรือ เงินบำเหน็จรายเดือน) ประกอบการพิจารณา

2. สมาชิกสามารถกู้เงินทุกประเภทได้ตามระเบียบของสหกรณ์ แต่วงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)

           อนึ่ง หากมีกรณีของสมาชิกรายใดที่ไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป