เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000.- บาท เงินชำระหนี้ไม่เกิน 213 งวด

ระยะเวลาเป็นสมาชิก

และส่งค่าหุ้น (งวด)

จำนวนเท่าของ

เงินเดือนที่กู้ได้

รวมค่าหุ้นแล้ว

กู้ได้ไม่เกิน

จำนวนงวด

ที่ส่งชำระ

จำนวนผู้

ค้ำประกัน

4 - 12 60

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

150

150

150

150

180

1

2

3

4

5

13 - 36 70 1,200,000 200 5
37 - 48 80 1,500,000 213 5
49 - 60 90 1,900,000 213 5
61 ขึ้นไป 100 2,000,000 213 5

 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน

1. สมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ จะต้องส่งเงินกู้คืนให้แล้วเสร็จงวดสุดท้าย ได้ไม่เกิน 65 ปี ยกเว้นสมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำมีอายุงวดหุ้น 300 งวดขึ้นไป จะต้องส่งชำระหนี้งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 70 ปี

2. สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน ให้ส่งเงินกู้คืนให้แล้วเสร็จ งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 75 ปี

3. เมื่ออายุครบ 60 ปี ให้ทำสัญญาเงินกู้ใหม่ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตามจำนวนเงินที่ได้รับ

4. สมาชิกรับบำเหน็จให้ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นเมื่อได้รับเงินบำเหน็จ

 

เงื่อนไขการทำประกันชีวิต

1. สมาชิกที่ขอยื่นกู้เงินกู้สามัญซึ่งมีสมาชิกเป็นบุคคลค้ำประกัน ต้องดำเนินการตามประกาศของสหกรณ์ฯ เรื่อง เงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการให้เงินกู้สามัญ

2. การคำนวณสิทธิการกู้เงินและการส่งคืน ขึ้นอยู่กับอายุของสมาชิก

3. ค่าเบี้ยประกันชีวิต

  3.1 ชำระครั้งเดียวตลอดอายุสัญญา ให้รวมอยู่ในวงเงินกู้

  3.2 ชำระรายปี ปีแรกให้ควบอยู่ในวงเงินกู้ปีต่อไปให้หักจากเงินได้รายเดือนหรือเงินปันผลเฉลี่ยคืน

 

ขั้นตอนการประกันชีวิต การออกสัญญา การอนุมัติและการจ่ายเงินกู้

1. สมาชิกผู้ประสงค์จะกู้เงิน ต้องติดต่อพบเจ้าหน้าที่สหกรณ์(ตาม Flow chart)

2. สมาชิกและบริษัทประกันชีวิต ดำเนินการทำประกันชีวิต

3. บริษัทประกันชีวิตอนุมัติ ส่งเอกสารอนุมัติให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์แนบใบสัญญาเงินกู้ประกอบการพิจารณา

4. เจ้าหน้าที่สหกรณ์นำสัญญาเงินกู้ เสนอคณะกรรมการเงินกู้ เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้และจ่ายเงินกู้ ตามรอบเวลาที่สหกรณ์กำหนด

5. บริษัทประกันชีวิต จะใช้เวลาดำเนินการเกี่ยวกับการประกันชีวิต ประมาณ 1 สัปดาห์

6. สมาชิกที่ขอยื่นกู้เงินกู้สามัญซึ่งมีสมาชิกเป็นบุคคลค้ำประกัน ต้องดำเนินการตามประกาศของสหกรณ์ฯ เรื่อง เงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการให้เงินกู้สามัญ

 

 

 

เงินกู้สามัญ วงเงินกู้ 2,000,100 – 3,000,000 บาท

ระยะเวลาเป็นสมาชิก

และส่งค่าหุ้น (งวด)

จำนวนเท่าของเงินเดือนที่กู้ได้

รวมค่าหุ้น(ณ ปัจจุบัน)

แล้วกู้ได้ไม่เกิน

จำนวนงวดที่ส่งชำระ

จำนวนผู้ค้ำประกัน

72 – 84

100

2,000,100 – 2,250,000

199

8

85 – 96

100

2,250,100 – 2,500,000

199

8

97 – 108

100

2,500,100 – 2,750,000

199

10

109 ขึ้นไป

100

2,750,100 – 3,000,000

199

10

 

1. สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน ให้ส่งเงินกู้คืนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 199 งวด

2. สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน ให้ส่งเงินกู้คืนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 199 งวด หากมีเงินรายเดือนไม่เพียงพอหักชำระเงินกู้ สหกรณ์อาจพิจารณาให้สมาชิกดังกล่าวส่งเงินชำระหนี้เกิน 199 งวด แต่ต้องไม่เกิน 300 งวด

3. สมาชิกผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือน

4. กรณีสมาชิกที่ขอยื่นกู้เงินกู้สามัญซึ่งมีสมาชิกเป็นบุคคลค้ำประกัน ต้องดำเนินการตามประกาศของสหกรณ์ฯ เรื่อง เงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการให้เงินกู้สามัญ

 

กำหนดวงเงินกู้สามัญซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน สำหรับสมาชิกซึ่งรับราชการอยู่ ที่มีอายุ ระหว่าง 55 – 59 ปี

1. สมาชิกที่มีอายุ 55 ปี  วงเงินกู้สามัญซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 3,600,000.00 บาท  (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)

2. สมาชิกที่มีอายุ 56 ปี  วงเงินกู้สามัญซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 3,400,000.00 บาท  (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน)

3. สมาชิกที่มีอายุ 57 ปี  วงเงินกู้สามัญซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 3,200,000.00 บาท  (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

4. สมาชิกที่มีอายุ 58 ปี  วงเงินกู้สามัญซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท  (สามล้านบาทถ้วน)

5. สมาชิกที่มีอายุ 59 ปี  วงเงินกู้สามัญซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 2,800,000.00 บาท  (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

           อนึ่ง สำหรับสมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 55 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป  สามารถกู้เงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ แต่สูงสุดไม่เกิน 4,000,000 บาท(สี่ล้านบาทถ้วน) หากมีกรณีของสมาชิกรายใดที่ไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป