สิทธิประโยชน์

        สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ฯ

                       1. สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ (สก.1)

                       2. สวัสดิการมงคลสมรส (สก.2)

                       3. สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด หรือ สมรสแล้วไม่มีบุตร (สก.3)

                       4. สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (สก.4)

                       5. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ (สก.5)

                       6. สวัสดิการกรณีสมาชิกผู้สูงอายุ (สก.6)

                       7. สวัสดิการรักษาพยาบาล สมาชิกสามัญ/สมาชิกสมทบ (สก.7/สก.7.1)

                       8. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม (สก.8)

                       9. สวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา,มารดา,คู่สมรส และบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี (สก.9)

                     10. สวัสดิการกองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข (สก.10)

                     11. สวัสดิการขอรับเงินทุนส่งเสริมการศีกษาบุตรสมาชิก (สก.11)

                     12. สวัสดิการขอรับเงินสวัสดิการคนดีศรีสหกรณ์ฯ (สก.12)