เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์(สมุดเงินฝากเล่มสีแดง)

ระเบียบ - รายละเอียดในในการฝากเงิน จะปรากฏในระเบียบของสหกรณ์ฯ และตามมติคณะกรรมการ

ผู้ฝาก - สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกของสหกรณ์เท่านั้น

การฝากเงิน    - ฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า หนึ่งร้อยบาท

         - สามารถฝากได้ทุกวันทำการและฝากเป็นรายเดือนโดยหักจากเงินเดือน

การถอนเงิน    - ผู้ฝากจะถอนเงินฝากของตนเป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ได้ แต่ยอดเงินคงเหลือต้องไม่น้อยกว่า

 

ข้อกำหนดที่รับฝากครั้งแรก(หนึ่งร้อยบาท)

- การถอนเงินฝากโดยผู้รับมอบอำนาจ ให้ผู้รับมอบอำนาจนำบัตรประจำตัวของผู้ฝากและผู้รับ

  มอบอำนาจมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย

- คิดดอกเบี้ยเป็นวันโดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี

        - ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี

หมายเหตุ สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเมื่อเห็นสมควรโดยจะประกาศเป็น

คราวๆไป