เงินกู้ฉุกเฉิน

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

หลักเกณฑ์วิธีดำเนินการการคำนวณสิทธิการส่งคืนและอายุของสมาชิกดังต่อไปนี้

1. เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 3 เดือน กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 100,000.- บาท

2. ข้าราชการและลูกจ้างประจำ กู้เงินได้จนถึงอายุ 60 ปี

3. ข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน กู้ได้จนถึงอายุ 75 ปี

4. ระยะเวลาผ่อนชำระ ไม่เกิน 12 งวด

5. มีเงินคงเหลือหลังจากหักหนี้สินแล้ว ไม่ต่ำกว่า 1,000.- บาท

6. สมาชิกที่กู้สามัญไปแล้ว 1 งวดรายเดือน จึงจะมีสิทธิ์กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้