ติดต่อสหกรณ์

ติดต่อสหกรณ์

G2gbet

เบอร์ติดต่อภายใน (มือถือ)

ผู้ติดต่อ เบอร์โทร
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ 086-4520793
รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ 086-4519187
รองผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ  
รองผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี 086-4519431
ฝ่ายบริหารทั่วไป  
1. นางสาวภคภรณ์  อุ่นเรือน 086-4519480
2. นางสาวพิมพ์ลลินตา  พงษ์ไทย 086-4520794
3. นางสาวพรรณทิพย์  กาวิชา 086-4519488
ฝ่ายการเงินและรับเงินฝาก  
1. นายธวัชชัย  เยายานัง 086-4519437
2. นางสาวกมลชนก  อะโนมา 086-4519437
3. นางวรรณภา  สุริยะ 086-4519479
ฝ่ายบัญชี  
1. นางสาวศุภิสรา  สว่าง 086-4519081
ฝ่ายคอมพิวเตอร์  
1. นายประมวล  จันทร์ปวงเสน 086-4519470
2. นางสาวเพ็ญวิสาข์  สุทธโน 086-4519470
ฝ่ายสินเชื่อ  
สินเชื่อ 086-4519430
1. นายประจักษ์  โสภาพันธ์ 086-4519312
2. นางนาถยา  แปงหล้า 086-4519303
3. นายณัฐกร  เกสรนวสิน 086-4519300
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
1. นางสาวชื่นกมล  จันพรม 089-9524343
2. นางสาวเบญจวรรณ  หวายคำ 086-4518901

E-mail cr.health.coop@gmail.com