ปฏิทินดำเนินงาน

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ
หัวข้อข่าว ผู้ประกาศ วันที่
กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท รับสมัครสมาชิก ล้านที่2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 Admin 2024-05-08
กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท รับสมัครสมาชิก ล้านที่3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 Admin 2024-05-08
กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท รับสมัครสมาชิก ล้านที่4 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 Admin 2024-05-08
รับสมัครสมาชิกประเภทสมทบ คู่สมรสและบุตร Admin 2023-06-26
หนังสือยืนยันการต่ออายุสมาชิกโดยยินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2023-06-12
กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท รับสมัครสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2567 Admin 2024-05-08
ใบลาออก กสธท Admin 2017-12-26
เงื่อนไขระยะเวลาการคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี สมาชิก กสธท. Admin 2019-06-10
แจ้งชำระเงินเบี้ยประกันต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่าประจำปี 2562 Admin 2019-07-01

ประธานกรรมการ

นายผจญ ใจกล้า
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการ

นายพรชัย มีทรัพย์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายวิจินต์ บูชาเกียรติ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นางสาวบุญทิวา เหล็กแก้ว
เหรัญญิก
นางรักชนก ไชยชุมภู
เลขานุการ
นายบรรจบ ใจระวัง
กรรมการ
นายพรฤทธิ์ ข่ายทอง
กรรมการ
นายอนุชิต หน่อแหวน
กรรมการ
นายสุรชัย พิชคำ
กรรมการ
นางลำดวน จิตตะวิกุล
กรรมการ
นายกิจการ กาวิโล
กรรมการ/ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายนิรุต อินต๊ะ
กรรมการ/ประธานกรรมการเงินกู้
นางสาวจินตนารัตน์ ใจมา
กรรมการ
นางดวงใจ มั่นคง
กรรมการ
นายอานนท์ วัฒนกรกุล
กรรมการ
นางวนิดา ริ้วสุวรรณ
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
นางสายสุนีย์ ศรีเจริญตา
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ
นางพิมประภา ทิวงศ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ
นายวิศวะ แสงประชุม
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ
นายพัฒนา มะลิดิน
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ

เจ้าหน้าที่

นางสาววลัยรัตน์ สายศักดิ์
รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ รักษาการแทนผู้จัดการ
นางทิพย์พชรา อารยะศิลปธร
รองผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ
นางสาวเนตรนภา พิมสาร
รองผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
นายธวัชชัย เยายานัง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางวรรณภา สุริยะ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวกมลชนก อะโนมา
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายประจักษ์ โสภาพันธ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
นางนาถยา แปงหล้า
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายณัฐกร เกสรนวสิน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวภคภรณ์ อุ่นเรือน
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นางสาวพิมลลินตา พงษ์ไทย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวศุภิสรา สว่าง
เจ้าหน้าที่บัญชี
นายประมวล จันทร์ปวงเสน
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวเพ็ญวิสาข์ สุทธโน
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายมนตรี ศรีกันทา
พนักงานบริการ
นางสาวพรรณทิพย์ กาวิชัย
พนักงานบริการ
นางสาวชื่นกมล จันพรหม
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
นางสาวเบญจวรรณ หวายคำ
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากออมทรัพย์
  2.00
 • เงินฝากออมทรัพย์ ATM
  2.00
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  2.50

สถิติการเข้าชม

ไอพีของคุณ
44.192.94.177
ออนไลน์
4 คน
ผู้เข้าชมวันนี้
256 ครั้ง
ผู้เข้าชมเดือนนี้
153,681 ครั้ง
ผู้เข้าชมปีนี้
1,115,844 ครั้ง