ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว ผู้ประกาศ วันที่
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด สมัครเข้ารับการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ" Admin 2024-05-14
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ออก Promotion เงินกู้พิเศษ เพื่อ Re-Finance สัญญาเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคาร Admin 2024-05-10
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ Admin 2024-05-20
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2567 - 2568 Admin 2024-05-14
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "กำหนดวงเงินกู้สามัญซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกันทุกประเภท และวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน" Admin 2024-05-10
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท Admin 2024-05-10
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Admin 2024-04-24
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "เงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการให้เงินกู้สามัญ ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน ทุกประเภท" Admin 2024-03-28
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "นำเงินรอตรวจสอบเข้าเป็นเงินทุนสำรอง" Admin 2024-03-28
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ยกเลิกการให้บริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ผ่าน Application CRH Saving" Admin 2024-02-08
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Admin 2024-03-28
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด" Admin 2024-01-03
การจ่ายปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 Admin 2024-02-07
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการเพื่อดำรงตำแหน่งวาระประจำปี 2567" Admin 2023-12-26
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 Admin 2023-12-12
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง " ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด และองค์ประกอบด้วยวิธีประกวดราคา" Admin 2023-12-26
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "งดการให้เงินกู้ทุกประเภทเป็นการชั่วคราว" Admin 2024-01-05
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด" Admin 2023-11-27
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะทำงานดำเนินการสรรหา (กกส) ประจำปี 2566" Admin 2023-11-20
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับกาสรสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567 Admin 2023-11-28
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกที่ลาออกจากราชการหรืองานประจำ พ.ศ.2564(สก 5)" Admin 2023-11-07
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566" Admin 2023-10-18
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ สมัครเข้ารับการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ Admin 2023-09-29
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "กำหนดเงื่อนไขการขอทำการปรับโครงสร้างหนี้สมาชิกสหกรณ์ฯ" Admin 2023-12-12
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง เพิ่มประเภทเงินฝากและวงเงินการทำธุรกรรมฝาก-ถอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ ผ่าน Application : CRH Saving Admin 2023-10-11
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การถือหุ้นตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566 Admin 2023-10-11
สหกรณ์ฯขอแจ้งรายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ได้รับสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ Admin 2023-09-26
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แจ้งยกเลิกการทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ Admin 2023-10-11
ปิดปรับปรุงระบบ Application "CRH Saving" เป็นการชั่วคราว Admin 2023-07-06
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "เงินกู้สามัญเพื่อช่วยค่าครองชีพแก่สมาชิก" พ.ศ.2566 Admin 2023-10-11
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ Admin 2023-10-11
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ Admin 2023-06-09
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ขยายเวลาการถอนหุ้นคืนบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์" เป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2566 Admin 2023-10-11
สมาชิกที่สมัครใหม่ สามารถมารับสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ Admin 2023-06-16
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกประจำปี 2566 - 2567" Admin 2023-10-11
สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวผ่าน Application "CRH Saving" Admin 2023-04-25
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ" Admin 2023-07-07
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "รับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565" Admin 2023-04-18
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ปิดรับเงินฝากออมทรัพย์รับแสนและเงินฝากออมทรัพย์ 60 งวด" Admin 2023-03-16
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "นำเงินรอตรวจสอบเข้าเป็นเงินทุนสำรอง" Admin 2023-02-20
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "หลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Admin 2023-10-11
แบบฟอร์มใบสำคัญจ่ายเงิน ของสหกรณ์ฯ Admin 2023-10-11
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "งดให้กู้ทุกประเภทเป็นการชั่วคราว" Admin 2023-02-01
สรรหาคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2566 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 Admin 2022-11-24
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 Admin 2023-02-01
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการกลุ่มการเงิน/บัญชี" Admin 2023-02-01
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง งดให้บริการฝาก - ถอน ผ่าน Application "CRH Saving" Admin 2023-01-13
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา (กกส.) ประจำปี 2565 Admin 2022-11-18
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565" Admin 2022-10-21
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินได้ ณ ที่จ่าย ของสมาชิกที่รับราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" Admin 2023-08-24
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง "กำหนดวงเงินกู้สามัญ และ เงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการให้เงินกู้สามัญ" Admin 2023-02-20
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ" Admin 2023-10-11
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับแสน" Admin 2023-10-11
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "งดรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2565" Admin 2023-12-12
ขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ฯ Admin 2022-07-07
สหกรณ์ฯ ปิดระบบเงินฝากATM และเงินฝากออมทรัพย์ผ่าน Mobile App เป็นการชั่วคราว เพื่อคิดดอกเบี้ยเงินฝากครึ่งปี 2565 Admin 2022-07-04
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2565-2566 Admin 2022-06-23
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แก้ไขระเบียบเงินกู้สามัญ และเงินกู้ประเภทใหม่ COVID-19 Admin 2022-08-18
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย หุ้น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 Admin 2022-11-22
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง "การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565" Admin 2022-04-20
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้" Admin 2023-12-12
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง นำเงินรอตรวจสอบเข้าเป็นเงินทุนสำรอง Admin 2023-10-11
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง พักชำระหนี้เงินต้น/ลดหรืองดส่งหุ้นรายเดือน เป็นการชั่วคราว ประจำปี 2565 Admin 2022-08-18
สหกรณ์ฯ ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลจากการส่งหนังสือยืนยันยอดหุ้น หนี้และเงินฝาก ประจำปี 2564 Admin 2022-02-09
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันที่ 16 มกราคม 2565 ณ อาคารแสดงสินค้านานาชาติ (GMS) จังหวัดเชียงราย อาคารเจียงแสน Admin 2022-01-31
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขยายระยะเวลารับเงินฝาก "เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2565" Admin 2022-10-07
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 Admin 2023-04-04
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 Admin 2023-04-04
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง งดการให้กู้ทุกประเภทเป็นการชั่วคราว Admin 2022-02-22
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง พ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ Admin 2021-11-22
แบบสมาชิกเกษียณอายุราชการ (มีความประสงค์ให้สหกรณ์ฯ หักเงินค่าหุ้น,เงินชำระหนี้ ฯลฯ จากเงินบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน) Admin 2022-11-22
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 Admin 2021-12-02
รายการย่อทรัพย์สินและหนี้สิน Admin 2024-05-14
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 Admin 2021-12-22
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Admin 2023-04-04
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสมาชิกสหกรณ์ฯ ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น Admin 2022-10-07
ประกาศสหกรณ์ รายชื่อสมาชิกที่เข้ารับการอบรม "โครงการอบรมให้ความรู้สมาชิกใหม่ Style New Namal Admin 2021-08-25
ประกาศ ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย "เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) Admin 2022-11-18
ประกาศ ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย"การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2564" Admin 2022-11-18
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้" Admin 2022-11-18
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกประจำปี 2564 - 2565 ครั้งที่ 2" Admin 2022-01-10
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "หลักเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ" Admin 2021-07-14
รายงานการประชุมประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 Admin 2021-06-23
ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ประจำปี 2564 - 2565 Admin 2023-02-20
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "การขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์" Admin 2021-05-11
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564" Admin 2021-12-22
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิก พ.ศ. 2564 Admin 2022-06-23
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ขยายระยะเวลารับฝากเงินออมทรัพย์ 60 งวด" Admin 2022-11-24
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขยายระยะเวลารับฝากเงิน"ออมทรัพย์พิเศษ ปี 2564" Admin 2022-02-22
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง เงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิก ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน Admin 2022-06-23
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง นำเงินรอตรวจสอบเข้าเป็นเงินทุนสำรอง Admin 2021-03-09
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกทุกวันทำการ Admin 2022-11-22
รายชื่อผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2021-03-09
ประกาศระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) Admin 2022-11-24
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564 Admin 2021-03-09
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง เงินฝากทุกประเภท Admin 2021-03-09
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การโอนเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ Admin 2022-11-22
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ Admin 2022-11-22
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี พ.ศ.2563 Admin 2021-03-09
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง งดให้กู้เงินทุกประเภท เป็นการชั่วคราว Admin 2021-01-04
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564 Admin 2021-01-05
สหกรณ์ฯ ยกเลิการใช้งานเบอร์โทรศัพท์ภายใน Admin 2022-11-22
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง เกี่ยวกับเอกสารเงินกู้ Admin 2022-11-22
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 Admin 2021-01-05
วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2563 Admin 2020-11-05
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563" Admin 2022-11-24
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การรับฝากเงิน "เงินฝากออมทรัพยรับแสน" (คลิ๊ก) Admin 2021-04-19
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ขยายเวลารับฝากเงิน "เงินฝากออมทรัพย์พิเศษปี 2563 และเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 3" (คลิ๊ก) Admin 2020-12-21
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ขยายเวลาการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 " Admin 2020-05-20
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ให้สมาชิกลดส่งหุ้นรายเดือน หรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือน เป็นการชั่วคราว ปี 2564" Admin 2021-03-16
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง "พักชำระหนี้เงินต้นให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ และ ลดหรืองดส่งหุ้นรายเดือน เป็นการชั่วคราว ประจำปี 2564" Admin 2022-02-10
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง "ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยกับการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง Smart Cash" (คลิ๊ก) Admin 2020-08-31
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การจ่ายเงินสวัสดิการ กรณีสมาชิกผู้สูงอายุ (สก.6) Admin 2020-04-28
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การทำลายเอกสารและบริจาคครุภัณฑ์สหกรณ์ที่ชำรุด ประจำปี 2563 Admin 2020-04-28
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ระเบียบว่าด้วยเรื่อง หุ้น" Admin 2020-04-01
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 88 (กดถอนจากตู้ ATM)" Admin 2020-04-01
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2020-02-17
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "อัตราดอกเบี้ยเงินกู้" Admin 2020-04-03
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) พ.ศ. 2563" Admin 2020-04-01
รายงานประจำปี 2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 Admin 2021-04-19
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "รายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563" Admin 2021-04-19
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง "รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2566" Admin 2022-12-29
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "แจ้งปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์" Admin 2021-04-19
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง "การให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกทุกวันทำการ" Admin 2022-11-24
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "งดการให้เงินกู้ทุกประเภทเป็นการชั่วคราว" Admin 2021-04-19
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562" Admin 2020-01-24
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 Admin 2022-11-22
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง "เสนอขายที่ดินสหกรณ์ฯ" Admin 2020-11-09
คำสั่งสหกรณ์ฯ เรื่อง "แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด" Admin 2020-05-20
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "สิทธิด้านการฝากเงินของสมาชิกสมทบ" Admin 2020-11-09
งานมุทิตาจิต สมาชิกสหกรณ์ฯที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 Admin 2019-10-02
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานและคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 Admin 2019-11-01
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มั่นคงและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2562" Admin 2019-11-01
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา (กกส) ประจำปี 2562" Admin 2019-11-01
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562" Admin 2019-09-12
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ขอเชิญสมัครรับการสรรหา คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ประจำปี 2563" Admin 2019-09-03
ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง "การรับสมัครและสิทธิประโยชน์ ทั้ง 3 สมาคมฯ และ 1 กองทุนฯ" Admin 2019-09-05
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ยกเลิกประกาศการกำหนดให้สหกรณ์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมโอนเงิน" Admin 2021-04-19
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "อัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง" Admin 2019-09-05
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "การรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก" ปีการศึกษา 2562 Admin 2019-08-15
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสลิปเงินเดือนของสมาชิก Admin 2019-07-24
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "สิทธิการถือหุ้นของสมาชิกสมทบ" Admin 2019-07-24
การทำประกันชีวิต บริษัท AIA จำกัด ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2019-07-24
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ "ส่งเสริมการออมหุ้นจากเงินกู้สามัญ" และ "ให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่ม" Admin 2019-06-27
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2562 Admin 2019-07-24
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงใบรับฝากเงิน - ใบถอนเงิน Admin 2019-06-05
ประกาศระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเรื่องการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) Admin 2019-08-15
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "การรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก" Admin 2019-05-29
คำสั่งสหกรณ์ฯ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2019-04-02
ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 Admin 2019-02-04
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2019-04-03
แจ้งรายชื่อสมาชิก ที่ยังไม่ได้ชำระเงินของ กองทุนสวัสดิการฯ (กสธท.) Admin 2019-02-06
ผังการให้บริการสมาชิก สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2018-12-17
ประกาศ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี พ.ศ. 2561 Admin 2019-05-29
ประกาศ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่การเงินในแบบคำขอกู้เงินของสหกรณ์ฯ Admin 2019-01-14
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 Admin 2019-01-14
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "กำหนดมาตรฐานของกระบวนการทำงานและการให้บริการ" Admin 2019-01-14
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 Admin 2018-10-12
ประกาศ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับเงินฝากประจำทุกประเภท Admin 2019-04-03
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด เรื่อง สมาชิกท่านใดได้โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ Admin 2018-08-23
ขั้นตอนการใช้งาน ระบบบริการสมาชิก (Imember) Admin 2018-08-23
คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก สสธท.และสส.ชสอ Admin 2018-08-01
การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษปี 2560 และปี 2561 สำหรับระยะเวลาที่เกินกำหนดของสมาชิกสมทบบุคคลธรรมดา Admin 2019-04-02
การฝากเงินและการชำระหนี้กู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) Admin 2019-01-14
สมาชิกซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท Admin 2019-07-24
ประกาศ ขยายเวลารับฝาก "เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2563" (คลิ๊ก) Admin 2020-11-04
สหกรณ์ฯ ยกเลิกการพิมพใบเสร็จรับเงินประจำเดือน Admin 2018-05-31
ประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย - พะเยา Admin 2018-04-02
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 Admin 2018-04-04
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง สิทธิและหน้าที่สมาชิกสมทบ Admin 2018-04-02
ประกาศ การรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 Admin 2018-04-02
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) พ.ศ. 2560 Admin 2018-04-02
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2561 Admin 2019-07-24
เงินได้รายเดือนคงเหลือสำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (กรณีสมาชิกกู้เงินสามัญตั้งแต่ 2,000,001 - 3,000,000 บาท) Admin 2018-07-26
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเรื่องการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิก (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 Admin 2018-04-02
ด่วน!!! สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด สามารถใช้บริการผ่านระบบ ATM Admin 2019-07-24
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ปรับการส่งค่าหุ้น ตามระเบียบฯ Admin 2018-07-26
คู่มือการใช้งาน ระบบ บริการสมาชิก (imember) Admin 2018-06-29
ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561 Admin 2019-07-24
ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการในการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2561 Admin 2018-04-04
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ประจำเดือน กันยายน 2563 Admin 2021-01-05
แผนการดำเนินการด้านเงินกู้สามัญ ประจำปี 2567 (คลิ๊ก) Admin 2024-05-14
ขั้นตอนการใช้บริการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย เงินกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) Admin 2021-12-22