ระเบียบของสหกรณ์

ระเบียบของสหกรณ์

 

ระเบียบเกี่ยวกับ สหกรณ์ฯ  
1. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
2. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การจ่ายค่ารับรอง
3. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การใช้ยานพาหนะของสหกรณ์ฯ
4. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การขออนุญาตใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บค่าบำรุง          
5. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง พัสดุ
6. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การเก็บรักษา การยืมและการทำลายเอกสารสหกรณ์ฯ
7. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง หุ้น

 

ระเบียบเกี่ยวกับ การเงินและเงินฝาก  
1. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง เงินฝาก
2. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง เงินฝากพิเศษ
3. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
4. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน                                        
5. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การใช้ทุนสาธารณประโยชน์

 

ระเบียบเกี่ยวกับ การให้เงินกู้  
1. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก                                                   
2. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิก
3. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash)
4. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกจากผลกระทบการระบาดโรคโควิด-19

 

ระเบียบอื่นๆ  
1. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2560

 

บาคาร่า