ข้อบังคับของสหกรณ์

ข้อบังคับของสหกรณ์

ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด
พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
****************
หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน


                                                   ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน
                                                   ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด
                                                   CHIANGRAI PUBLIC HEALTH SAVING
                                                   AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED.

 

                                                  ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
                                                  ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย หมู่ที่…-……….
                                                  ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
                                                  จังหวัดเชียงราย

 

                                                   ท้องที่ดำเนินงาน จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา