วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สหกรณ์ฯมั่นคง ชั้นนำระดับประเทศ สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

                         1. ให้บริการด้านสินเชื่อ, เงินฝากแก่สมาชิก

                         2. จัดสวัสดิการให้สมาชิกตามเหมาะสม

                         3. ส่งเสริมการออมเงินแก่สมาชิก

                         4. บริการฝึกอบรม ความรู้ ข่าวสารแก่กรรมการ

                             เจ้าหน้าที่ และสมาชิก

                         5. เชื่อโยงภาคีเครือข่าย

                         6. เอื้ออาทรต่อชุมชน

Ajmbet