วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

คุณค่าของสหกรณ์

(Cooperative Values)

         "สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต

ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์ฯ"

 

อุดมการณ์

(Cooperative Ideology)

                 อุดมการณ์สหกรณ์ คือ "ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการ

สหกรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่ การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม"

 

หลักการสหกรณ์

(Cooperative Principles)

                หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง

                  หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

                  หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก

                  หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ

                  หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ

                  หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ฯ

                  หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน

 

วิธีสหกรณ์

(Cooperative Practices)

                  วิธีการสหกรณ์ คือ "การนำหลกการสหกรณ์มาประยุกต์ใชัในการดำเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคม

เพื่อประโยชน์ของมลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี"

Ajmbet