ประชุมเพื่อพิจารณาเงินกู้

วันที่
7/05/2563 13.00 น.
รายละเอียด

คณะกรรมการเงินกู้ ประชุมเพื่อพิจารณาเงินกู้ของสมาชิก

1. เงินกู้สามัญ

2. เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต