สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ( เมื่อ 25/11/2562 | 893 )