ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ชพ.


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข เชียงราย-พะเยา

 

   การรับสมัคร

        - เปิดรับสมัครสมาชิก ประเภทสามัญปกติ อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
         - เปิดรับสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ ญาติสายตรง บิดา,มารดา,คู่สมรส 
      อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
        - เปิดรับสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ บุตรอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
      และไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์