ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

ประชาสัมพันธ์ ประชุมใหญ่ประจำปี 2560


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย - พะเยา

เรื่อง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

******************

                                        สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย - พะเยา ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 นั้น เนื่องจากองค์ประชุมตามข้อบังคับ หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 41 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่มีสามาชิกมาประชุม น้อยกว่า 100 คน จึงต้องจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด