วารสารสหกรณ์ฯ/สรุปการประชุม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ Web Application
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสธท., สส.ชสอ., กสธท.)
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย-พะเยา
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 10 เมษายน 2567