อัลบั้มภาพ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
ประชุมทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี ศึกษาดูงาน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ หอประชุมช้าเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขเชียงราย จำกัด ประชุมเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมกิจชัยยิ่งเสรี เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562 โดยมี ดร.ธานี ก่อบุญเป็นวิทยากร
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562