ติดต่อสหกรณ์

ติดต่อสหกรณ์

ผู้ติดต่อ หมายเลขภายในผู้ติดต่อ
ผู้จัดการ 40
รองผู้จัดการ 30
ฝ่ายบริหารทั่วไป  
นางทิพย์พชรา  อารายะศิลปธร 11
นางวรรณภา  สุริยะ 14
นางสาวกมลชนก  อะโนมา 12
นายณัฐกร  เกสรนวสิน 13
ฝ่ายการเงิน  
นางสาวเนตรนภา  พิมสาร 20
นางสาวภคภรณ์  อุ่นเรือน 22
นายธวัชชัย  เยายานัง 25
ฝ่ายบัญชี  
นางจันทร์เพ็ญ  กรรณิกา 32
นางสาวศุภิสรา  สว่าง 33
คอมพิวเตอร์  
นายประมวล  จันทร์ปวงเสน 29
นางสาวเพ็ญวิสาข์  สุทธโน 34
ฝ่ายสินเชื่อ  
นายวุฒิวัฒน์  วสุธากานต์ 19
นายประจักษ์  โสภาพันธ์ 17
นางสาวชไมพร  จอมพูน 16
นางนาถยา  แปงหล้า 18
ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ  
นางสาวชื่นกมล  จันพรม 15
นางสาวเบญจวรรณ  หวายคำ 15
   

 

E-mail cr.health.coop@gmail.com