ติดต่อสหกรณ์

ติดต่อสหกรณ์

ผู้ติดต่อ หมายเลขภายในผู้ติดต่อ
รองผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ 40
รองผู้จัดการ 29
ฝ่ายบริหารทั่วไป  
นางทิพย์พชรา  อารายะศิลปธร 12
นางวรรณภา  สุริยะ 13
นางสาวกมลชนก  อะโนมา 11
ฝ่ายการเงิน  
นางสาวเนตรนภา  พิมสาร 20
นายณัฐกร  เกสรนวสิน 32
นางสาวภคภรณ์  อุ่นเรือน 21
นายธวัชชัย  เยายานัง 33
ฝ่ายบัญชี/คอมพิวเตอร์  
นางจันทร์เพ็ญ  กรรณิกา 22
นางสาวศุภิสรา  สว่าง 25
นายประมวล  จันทร์ปวงเสน 29
นางสาวเพ็ญวิสาข์  สุทธโน 34
ฝ่ายสินเชื่อ  
นายวุฒิวัฒน์  วสุธากานต์ 19
นายประจักษ์  โสภาพันธ์ 16
นางสาวชไมพร  จอมพูน 17
นางนาถยา  แปงหล้า 18
ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ  
นางดรุณี  พิชากุล 14
นางสาวชื่นกมล  จันพรม 14
นางสาวเบญจวรรณ  หวายคำ 15

 

E-mail cr.health.coop@gmail.com