ติดต่อสหกรณ์

ติดต่อสหกรณ์

เบอร์ติดต่อภายใน (มือถือ)

ผู้ติดต่อ เบอร์โทร
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ 086-4520793
รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ 086-4520794
ฝ่ายบริหารทั่วไป  
1. นางทิพย์พชรา  อารยะศิลปธร 086-4519488
2. นายณัฐกร  เกสรนวสิน 086-4519480
ฝ่ายการเงินและรับเงินฝาก  
1. นางสาวเนตรนภา  พิมสาร 086-4519431
2. นางสาวภคภรณ์  อุ่นเรือน 086-4519437
3. นายธวัชชัย  เยายานัง 086-4519437
4. นางวรรณภา  สุริยะ 086-4519479
ฝ่ายบัญชี  
1. นางจันทร์เพ็ญ  กรรณิกา 086-4519081
2. นางสาวศุภิสรา  สว่าง 086-4519081
ฝ่ายคอมพิวเตอร์  
1. นายประมวล  จันทร์ปวงเสน 086-4519470
2. นางสาวเพ็ญวิสาข์  สุทธโน 086-4519470
ฝ่ายสินเชื่อ  
1. นายวุฒิวัฒน์  วสุธากานต์ 086-4519187
2. นายประจักษ์  โสภาพันธ์ 086-4519312
3. นางสาวชไมพร  จอมพูน 086-4519430
4. นางนาถยา  แปงหล้า 086-4519303
5. นางสาวกมลชนก  อะโนมา 086-4519300
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
1. นางสาวชื่นกมล  จันพรม 089-9524343
2. นางสาวเบญจวรรณ  หวายคำ 086-4518901

E-mail cr.health.coop@gmail.com