เงินกู้เพื่อพัฒนาชีวิต

 เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

1. สมาชิกที่เป็น ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำรับเงินบำเหน็จรายเดือน จะต้องส่งคืน

    เงินกู้ให้แล้วเสร็จงวดสุดท้ายได้อายุไม่เกิน 75 ปี

2. มีเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ/บำนาญ/บำเหน็จรายเดือน/เงิน ชรบ. และเงิน ชคบ. คงเหลือหลังจากหักชำระหนี้แล้ว

    ไม่ต่ำว่า 1,000 บาท

3. การกู้เงินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต สมาชิกต้องมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนจากส่วนราชการหรือ

    หน่วยงานของรัฐหรือสหกรณ์ฯ คนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้มากกว่า 5 คนในเวลาเดียวกันไม่ได้ โดยผู้ค้ำ

    ประกันจะต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันเต็มจำนวนตามวงเงินที่ค้ำประกัน

4. จำนวนเงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิกที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

    เห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน 1,000,000 บาท จำนวนงวเชำระหนี้ไม่เกิน 209 งวด

şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort bursa escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop