เงินกู้เพื่อพัฒนาชีวิต

 เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

1 เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิก โดยใช้สิทธิการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณ สุขไทย (สสธท.) และ/หรือที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม ทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ)

2 ผู้กู้และผู้ค้ำประกันต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม ทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท) และ/หรือ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ดังนี้

  • ใช้สิทธิสมาชิก สสธท. กู้เงินได้ 400,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันที่เป็นสมาชิก สสธท.ค้ำประกัน 2 คน
  • ใช้สิทธิสมาชิก สส.ชสอ. กู้เงินได้ 200,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันที่เป็นสมาชิก สส.ชสอ ค้ำประกัน 1 คน

3 งวดชำระหนี้ ไม่เกิน 218 งวด

4 สมาชิกผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือน