ประวัติการก่อตั้ง

ประวัติการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

                          พุทธศักราช 2516 บุคลากร ของกระทรวงสาธารณสุขสังกัดจังหวัดเชียงราย (รวมทั้งจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นจำนวนมากขึ้น นำโดย นายแพทย์กิจชัย ยิ่งเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ดำริว่า

                          “บรรดาข้าราชการและลูกจ้างประจำโดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยนั้น มีรายได้จำกัด เมื่อมีความจำเป็นเฉพาะหน้ากะทันหันทันที่จะต้องใช้เงินจำนวนมาก ก็มักหาทางออกด้วยการกู้ยืมเงิน โดยยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง เมื่อเป็นหนี้ต่อบุคคลภายนอกแล้ว ก็ยากนักที่จะปลดหนี้ได้อีกประการหนึ่ง ยังขาดสถาบันการเงินเพื่อช่วยเหลือกันเอง ถึงแม้ว่าทางราชการมีเงินส่วนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่พอเพียงอีกทั้งบุคลากรที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ไม่การส่งเสริมให้ออมทรัพย์" ดังนั้น ทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก็โดยร่วมมือกันจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น

               วันที่ 30 มกราคม 2516 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์และสมาชิกจากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาซึ่งขณะนั้น เป็น

                                               อำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ประชุมปรึกษากันจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 254 คน

                                               ส่งค่าหุ้นรายเดือน 10,880.- บาท

               วันที่ 15 มีนาคม 2516 ยื่นคำขอจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมการแพทย์และอนามัยเชียงราย

                                             โดยเปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2520

               วันที่ 27 มีนาคม 2516 นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์

               วันที่ 20 เมษายน 2516 ที่ประชุมได้มีมติให้กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของสหกรณ์

               วันที่ 25 เมษายน 2516 ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

               วันที่ 30 เมษายน 2516 วันเริ่มดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ประการ คือ ส่งเสริมให้สมาชิก

                                              ออมทรัพย์ โดยการถือหุ้นและฝากเงินในสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก สำหรับใช้เพื่อการจำ

                                              เป็นหรือมีประโยชน์
 

รายนามคณะผู้จัดตั้งชุดแรกของสหกรณ์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายแพทย์กิจชัย  ยิ่งเสรี ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์อำพน  ศิริบุญมา รองประธานกรรมการ
3. นายแพทย์วิชัย  พานิช กรรมการ
4. นายแพทย์บรรจบ  อุตะเดช กรรมการ
5. นายแพทย์ศิริ  สินธุประมา กรรมการ
6. นางมลิวัลย์  ไชยรินทร์ กรรมการ
7. นางไพลิน  สาครินทร์ กรรมการ
8. นายบุญธรรม  นวลนุช กรรมการ
9. นางเสริมศรี  วิจารณ์ภูธร กรรมการ
10 นายทินกร  บำเพ็ญอยู่ กรรมการ

                     เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคนแรก คือ นางสาววิไล ตารินทร์ ลูกจ้างประจำโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในระยะเริ่มแรกสหกรณ์ได้ใช้สถานที่ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นสำนักงานชั่วคราว

                     ต่อมากิจการได้ขยายตัวมากขึ้น พื้นที่ปฏิบัติงานและให้บริการคับแคบ มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2538 อนุมัติให้สร้างสำนักงานใหม่ของสหกรณ์ วงเงินก่อสร้างทั้งสิ้น 15 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างสำนักงานใหม่ หลังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นที่ดินของราชพัสดุ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2540 แล้วเสร็จและเปิดทำการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2541 ทำบุญเปิดป้ายสำนักงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2541 อาคารสำนักงานสหกรณ์เป็นอาคาร คสล 3 ชั้น ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์สำนักงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 9.5 ล้านบาท
 

ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสำนักงานบริการ 2 แห่ง คือ
สำนักงานใหญ่ ตั้งเลขที่ 1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย ต. เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
หน่วยบริการที่จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่เลขที่ 279/2 ม.17 บ้านแท่นดอกไม้ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

 

การดำเนินงานยุคต่างๆ ดังนี้