โครงสร้างของสหกรณ์

โครงสร้างของสหกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

 1. นางสาวสุพิชญา                สิริระวีกูล           ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ
 2. นางปาริชาติ                      พละทรัพย์         รองผู้จัดการ
 3. นางจันทร์เพ็ญ                  กรรณิกา             เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
 4. นางสาวศุภิสรา                  สว่าง                 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
 5. นายประมวล                     จันทร์ปวงเสน    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 6. นางสาวเพ็ญวิสาข์              สุทธโน             เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 7. นางสาวเนตรนภา              พิมสาร              เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
 8. นายณัฐกร                         เกสรนวสิน        เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
 9. นางสาวภคภรณ์                อุ่นเรือน             เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
 10.  นายธวัชชัย                      เยายานัง              เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
 11.  นายวุฒิวัฒน์                     วสุธากานต์        เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
 12.  นายประจักษ์                    โสภาพันธ์         เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
 13.  นางสาวชไมพร                จอมพูน              เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
 14.  นางนาถยา                       แปงหล้า             เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
 15.  นางทิพย์พชรา                อารยะศิลปะธร   เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
 16.  นางวรรณภา                    สุริยะ                 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
 17.  นางสาวกมลชนก            อะโนมา             เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
 18.   นายมนตรี                       ศรีกันทา            พนักงานขับรถ

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสธท, สส.ชสอ, กสธท. และชพ.)

 1. นางดรุณี                           พิชากูล              ผู้ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 2. นางสาวชื่นกมล                จันพรม             เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ชพ.
 3. นางสาวเบญจวรรณ          หวายคำ            เจ้าหน้าที่สมาคมฯ (สสธท, สส.ชสอ, กสธท)