ระเบียบของสหกรณ์

ระเบียบของสหกรณ์

ระเบียบว่าด้วยเรื่อง เจ้าหน้าที่สหกรณ์  
1. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การทำงาน
2. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
3. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำของสหกรณ์ฯ