ระเบียบของสหกรณ์

ระเบียบของสหกรณ์

ระเบียบเกี่ยว เจ้าหน้าที่สหกรณ์  
1. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
2. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การทำงาน
3. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
4. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำของสหกรณ์ฯ
5. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าตอบแทนและค่าลงทะเบียน

 

ระเบียบเกี่ยวกับ สหกรณ์ฯ  
1. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
2. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การจ่ายค่ารับรอง
3. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การใช้ยานพาหนะของสหกรณ์ฯ
4. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การขออนุญาตใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บค่าบำรุง          
5. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง พัสดุ
6. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การเก็บรักษา การยืมและการทำลายเอกสารสหกรณ์ฯ

 

ระเบียบเกี่ยวกับ การเงินและเงินฝาก  
1. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง เงินฝาก
2. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง เงินฝากพิเศษ
3. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
4. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน                                        
5. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การใช้ทุนสาธารณประโยชน์

 

ระเบียบเกี่ยวกับ การให้เงินกู้  
1. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก                                                   
2. ระเบียบว่าด้วยเรื่อง การให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิก