วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สหกรณ์ฯมั่นคง ชั้นนำระดับประเทศ สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

                         1. ให้บริการด้านสินเชื่อ, เงินฝากแก่สมาชิก

                         2. จัดสวัสดิการให้สมาชิกตามเหมาะสม

                         3. ส่งเสริมการออมเงินแก่สมาชิก

                         4. บริการฝึกอบรม ความรู้ ข่าวสารแก่กรรมการ

                             เจ้าหน้าที่ และสมาชิก

                         5. เชื่อโยงภาคีเครือข่าย

                         6. เอื้ออาทรต่อชุมชน

şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort bursa escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop