เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000.- บาท เงินชำระหนี้ไม่เกิน 231 งวด

ระยะเวลาเป็นสมาชิก

และส่งค่าหุ้น (งวด)

จำนวนเท่าของเงินเดือนที่กู้ได้

รวมค่าหุ้น(ณ ปัจจุบัน)

แล้วกู้ได้ไม่เกิน

จำนวนงวดที่ส่งชำระ

จำนวนผู้ค้ำประกัน

4 - 12

20

400,000

120

3

13 - 24

30

500,000

130

3

25 - 40

40

600,000

150

4

41 - 60

50

800,000

180

4

61 - 80

60

1,000,000

231

5

81 - 100

70

1,500,000

231

5

101 ขึ้นไป

80

2,000,000

231

5

 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน

1. สมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ จะต้องส่งเงินกู้คืนให้แล้วเสร็จงวดสุดท้าย ได้ไม่เกิน 65 ปี

2. สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน ให้ส่งเงินกู้คืนให้แล้วเสร็จ งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 75 ปี

3. เมื่ออายุครบ 60 ปี ให้ทำสัญญาเงินกู้ใหม่ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตามจำนวนเงินที่ได้รับ

4. สมาชิกรับบำเหน็จให้ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นเมื่อได้รับเงินบำเหน็จ

 

เงื่อนไขการทำประกันชีวิต

1. กู้เงินเกิน 1,000,000.- บาท ต้องทำประกันชีวิต(ส่วนที่เกินหรือทั้งจำนวน) กับบริษัทที่สหกรณ์กำหนด

2. การคำนวณสิทธิการกู้เงินและการส่งคืน ขึ้นอยู่กับอายุของสมาชิก

3. ค่าเบี้ยประกันชีวิต

  3.1 ชำระครั้งเดียวตลอดอายุสัญญา ให้รวมอยู่ในวงเงินกู้

  3.2 ชำระรายปี ปีแรกให้ควบอยู่ในวงเงินกู้ปีต่อไปให้หักจากเงินได้รายเดือนหรือเงินปันผลเฉลี่ยคืน

 

ขั้นตอนการประกันชีวิต การออกสัญญา การอนุมัติและการจ่ายเงินกู้

1. สมาชิกผู้ประสงค์จะกู้เงิน ต้องติดต่อพบเจ้าหน้าที่สหกรณ์(ตาม Flow chart)

2. สมาชิกและบริษัทประกันชีวิต ดำเนินการทำประกันชีวิต

3. บริษัทประกันชีวิตอนุมัติ ส่งเอกสารอนุมัติให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์แนบใบสัญญาเงินกู้ประกอบการพิจารณา

4. เจ้าหน้าที่สหกรณ์นำสัญญาเงินกู้ เสนอคณะกรรมการเงินกู้ เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้และจ่ายเงินกู้ ตามรอบเวลาที่สหกรณ์กำหนด

5. บริษัทประกันชีวิต จะใช้เวลาดำเนินการเกี่ยวกับการประกันชีวิต ประมาณ 1 สัปดาห์ ดังนั้น สมาชิกที่กู้เงินเกินกว่า 1,000,000.- บาท ต้องมาดำเนินการล่วงหน้า ประมาณ 7 วันทำการ ก่อนรอบพิจารณาอนุมัติให้กู้เงินตามกำหนดของสหกรณ์ฯ

6. สมาชิกที่กู้เงินเกินกว่า 1,000,000.- บาท สหกรณ์ฯ จะอนุมัติเงินกู้ เมื่อได้รับอนุมัติ ทำประกันจากบริษัทประกันชีวิต ภายในรอบการพิจารณาอนุมัติให้กู้เงิน ถ้าเกินรอบการพิจารณาอนุมัติให้กู้เงิน ให้นำไปพิจารณาอนุมัติในรอบต่อไป

 

 

 

เงินกู้สามัญ วงเงินกู้ 2,000,100 – 3,000,000 บาท

ระยะเวลาเป็นสมาชิก

และส่งค่าหุ้น (งวด)

จำนวนเท่าของเงินเดือนที่กู้ได้

รวมค่าหุ้น(ณ ปัจจุบัน)

แล้วกู้ได้ไม่เกิน

จำนวนงวดที่ส่งชำระ

จำนวนผู้ค้ำประกัน

101 – 110

80

2,000,001 – 2,250,000

213

8

111 – 120

80

2,250,001 – 2,500,000

213

8

121 – 130

80

2,500,001 – 2,750,000

213

10

130 ขึ้นไป

80

2,750,000 – 3,000,000

213

10

 

1 สมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีอายุงวดหุ้น 300 งวดขึ้นไป

2 สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน ให้ส่งเงินกู้คืนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 213 งวด

3 สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน ให้ส่งเงินกู้คืนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 213 งวด หากมีเงินรายเดือนไม่เพียงพอหักชำระเงินกู้ สหกรณ์อาจพิจารณาให้สมาชิกดังกล่าวส่งเงินชำระหนี้เกิน 213 งวด แต่ต้องไม่เกิน 300 งวด

4 สมาชิกผู้กู้ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้

5 สมาชิกผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือน

6 กรณีกู้เงินเกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป ต้องทำประกันชีวิตเพิ่มตามที่สหกรณ์กำหนด และ/หรือเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท)