ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ หอประชุมช้าเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ( เมื่อ 31/01/2563 | 408 )