ประชุมทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ( เมื่อ 16/03/2563 | 420 )