ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการในการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2561


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

เรื่อง "ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2561"

*************************

                                                                 เนื่องด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เรื่อง "ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2561

                                                                 หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้แก่สมาชิก

                                                                 วงเงินกู้และเงินงวดชำระหนี้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สส.ธท.) กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท สำหรับสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท เงินงวดชำระหนี้ไม่เกิน 227 งวด