ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินได้รายเดือนคงเหลือสำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (กรณีสมาชิกกู้เงินสามัญตั้งแต่ 2,000,001 - 3,000,000 บาท)


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

เรื่อง เงินได้รายเดือนคงเหลือสำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

(กรณีสมาชิกกู้เงินสามัญตั้งแต่ 2,000,001 - 3,000,000 บาท)

*********************

                              ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ได้พิจารณาเห็นสมควรปรับเพิ่มเงินได้รายเดือนคงเหลือจากการหักชำระรายเดือนของงวดต่อไป สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

                              ฉะนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 44 ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 จึงประกาศกำหนดวงเงินได้รายเดือนคงเหลือสำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ดังต่อไปนี้

                         - กรณีสมาชิกที่กู้เงินสามัญตั้งแต่ 2,000,001 - 3,000,000 บาทไปแล้ว เมื่อมาขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือจากการหักชำระรายเดือนของงวดต่อไป นับจากงวดที่ยื่นแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือน