ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2561


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

ประกาศ เรื่อง การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า

ประจำปี 2561

                                     ตามที่สมาคฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2554 มาตรา 30 และข้อบังคับสมาคม สสธท. ข้อ 17, ข้อ 18, ข้อ 19, ข้อ 20 และข้อ 21 โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสธท. ชุดที่ 4/2560 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นขอบกำหนด แนวทางปฏิบัติ การส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ประจำปี 2561 เพื่อการปฏิบัติของศูนย์ประสานงาน ดังนี้