สิทธิประโยชน์

        สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ฯ

                       1. สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ (สก.1)

                       2. สวัสดิการมงคลสมรส (สก.2)

                       3. สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด หรือ สมรสแล้วไม่มีบุตร (สก.3)

                       4. สวัสดิการเมื่อสมาชิกที่เกษียณอายุราชการเมื่ออายุครบ 60 ปี (สก.4)

                       5. สวัสดิการสมาชิกที่ลาออกจากราชการ หรืองานประจำ (สก.5)

                       6. สวัสดิการกรณีสมาชิกผู้สูงอายุ (สก.6)

                       7. สวัสดิการรักษาพยาบาล สมาชิกสามัญ/สมาชิกสมทบ (สก.7/สก.7.1)

                       8. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม (สก.8)

                       9. สวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา,มารดา,คู่สมรส และบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี (สก.9)

                     10. สวัสดิการกองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข (สก.10)

                     11. สวัสดิการขอรับเงินทุนส่งเสริมการศีกษาบุตรสมาชิก (สก.11)

                     12. สวัสดิการขอรับเงินสวัสดิการคนดีศรีสหกรณ์ฯ (สก.12)

                     13. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ (สก.13)

 

şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort bursa escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop