ปฏิทินดำเนินงาน

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ

ประธานกรรมการ

นายศักดิ์ดา ธานินทร์
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการ

นายบัญญัติ สุริยะไชย
รองประธานกรรมการ คนที่ 1/ประธานกรรมการเงินกู้
นายพรชัย มีทรัพย์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2/ประธานกรรมการ ประชาสัมพันธ์ฯ
นายสมหวัง ชัยวุฒิ
เหรัญญิก
นายธงชัย มั่นคง
เลขานุการ
ว่าที่รต.บงการ ชัยชาญ
กรรมการ
นายรุ่งเรือง อิทธิมา
กรรมการ
นายสมภพ ไชยวงค์
กรรมการ
นางลำดวน จิตตะวิกุล
กรรมการ
นางสาวประกายแก้ว ก๋าคำ
กรรมการ
นางรักชนก ไชยชุมภู
กรรมการ
นายสวัสดิ์ แก้วประการ
กรรมการ
นายนิรุธ อินต๊ะ
กรรมการ
นายวิจินต์ บูชาเกียรติ
กรรมการ
นายกิจการ กาวิโล
กรรมการ
นางวนิดา ริ้วสุวรรณ
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
นางนวรา วิริยาวุฒิ
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ
นางสาวอัญชนา ปงหาญ
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ
นางทองสิทธิ์ ถูกจิตต์
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ
นางสาวลภัสรดา อุตส่าห์
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ

เจ้าหน้าที่

นางสาวสุพิชญา สิริรวีกูล
ผู้จัดการสหกรณ์
นางปาริชาติ พละทรัพย์
รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ
นางสาวเนตรนภา พิมสาร
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้จัดการ
นางจันทร์เพ็ญ กรรณิกา
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวศุภิสรา สว่าง
เจ้าหน้าที่บัญชี
นายประมวล จันทร์ปวงเสน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวเพ็ญวิสาข์ สุทธโน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นายณัฐกร เกสรนวสิน
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นายธวัชชัย เยายานัง
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางสาวภคภรณ์ อุ่นเรือน
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายประจักษ์ โสภาพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
นางสาวชไมพร จอมพูน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางนาถยา แปงหล้า
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางทิพย์พชรา อารยะศิลปธร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางวรรณภา สุริยะ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวกมลชนก อะโนมา
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายมนตรี ศรีกันทา
พนักงานขับรถ
นางสาวพรรณทิพย์ กาวิชา
แม่บ้าน
นางสาวชื่นกมล จันพรม
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
นางสาวเบญจวรรณ หวายคำ
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากออมทรัพย์
  1.75
 • เงินฝากออมทรัพย์ ATM
  1.75
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  2.00
 • เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง
  1.75
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2563
  2.80
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2564
  2.10
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2565
  2.05
 • เงินฝากออมทรัพย์ 60 งวด
  3.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สถิติการเข้าชม

ไอพีของคุณ
54.174.225.82
ออนไลน์
11 คน
ผู้เข้าชมวันนี้
153 ครั้ง
ผู้เข้าชมเดือนนี้
37,768 ครั้ง
ผู้เข้าชมปีนี้
37,768 ครั้ง
şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort bursa escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop