ปฏิทินดำเนินงาน

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ

ประธานกรรมการ

นายศักดิ์ดา ธานินทร์
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการ

นายบัญญัติ สุริยะไชย
รองประธานกรรมการ คนที่ 1/ประธานกรรมการเงินกู้
นายสวัสดิ์ แก้วประการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2/ประธานกรรมการ ประชาสัมพันธ์ฯ
นางลำดวน จิตตะวิกุล
กรรมการ/เหรัญญิก
นางรักชนก ไชยชุมภู
กรรมการ/เลขานุการ
ว่าที่รต.บงการ ชัยชาญ
กรรมการ
นายรุ่งเรือง อิทธิมา
กรรมการ
นางปวีณ์นุช วงศ์ภักดิ์
กรรมการ
นายสมหวัง ชัยวุฒิ
กรรมการ
นางสาวประกายแก้ว ก๋าคำ
กรรมการ
นายธงชัย มั่นคง
กรรมการ
นายพรชัย มีทรัพย์
กรรมการ
นายนิรุธ อินต๊ะ
กรรมการ
นายวิจินต์ บูชาเกียรติ
กรรมการ
นายกิจการ กาวิโล
กรรมการ
นางวนิดา ริ้วสุวรรณ
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
นางนวรา วิริยาวุฒิ
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ
นางสาวอัญชนา ปงหาญ
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ
นางทองสิทธิ์ ถูกจิตต์
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ
นางสาวลภัสรดา อุตส่าห์
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ

เจ้าหน้าที่

นางสาวสุพิชญา สิริรวีกูล
ผู้จัดการสหกรณ์
นางปาริชาติ พละทรัพย์
รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ
นางจันทร์เพ็ญ กรรณิกา
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวศุภิสรา สว่าง
เจ้าหน้าที่บัญชี
นายประมวล จันทร์ปวงเสน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวเพ็ญวิสาข์ สุทธโน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวเนตรนภา พิมสาร
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นายณัฐกร เกสรนวสิน
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นางสาวภคภรณ์ อุ่นเรือน
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายธวัชชัย เยายานัง
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายวุฒิวัฒน์ วสุธากานต์
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
นายประจักษ์ โสภาพันธ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวชไมพร จอมพูน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางนาถยา แปงหล้า
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางทิพย์พชรา อารยะศิลปธร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางวรรณภา สุริยะ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นางสาวกมลชนก อะโนมา
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายมนตรี ศรีกันทา
พนักงานขับรถ
นางสาวพรรณทิพย์ กาวิชา
แม่บ้าน
นางสาวชื่นกมล จันพรม
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
นางสาวเบญจวรรณ หวายคำ
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากออมทรัพย์
  2.00
 • เงินฝากออมทรัพย์ ATM
  2.00
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  2.25
 • เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง
  2.75
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2563
  2.90
 • เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 3
  2.90

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สถิติการเข้าชม

ไอพีของคุณ
54.236.35.159
ออนไลน์
3 คน
ผู้เข้าชมวันนี้
168 ครั้ง
ผู้เข้าชมเดือนนี้
40,956 ครั้ง
ผู้เข้าชมปีนี้
444,897 ครั้ง