ปฏิทินดำเนินงาน

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ
หัวข้อข่าว ผู้ประกาศ วันที่
กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท รับสมัครสมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 Admin 2023-05-11
สมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก (กสธท.) ล้านที่ 2 Admin 2023-04-25
กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท รับสมัครสมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (ล้านที่ 2 กรณีพิเศษ) Admin 2023-05-11
สมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก (กสธท.) ล้านที่ 3 Admin 2023-04-25
หนังสือยืนยันการต่ออายุสมาชิกโดยยินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2023-05-11
ใบสมัครสมาชิก กสธท Admin 2022-12-13
รับสมัครสมาชิกประเภทสมทบ คู่สมรสและบุตร Admin 2022-02-22
ใบลาออก กสธท Admin 2017-12-26
เงื่อนไขระยะเวลาการคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี สมาชิก กสธท. Admin 2019-06-10
แจ้งชำระเงินเบี้ยประกันต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่าประจำปี 2562 Admin 2019-07-01

ประธานกรรมการ

นายผจญ ใจกล้า
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการ

นายสวัสดิ์ แก้วประการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ว่าที่รต.บงการ ชัยชาญ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นางรักชนก ไชยชุมภู
เหรัญญิก
นางสาวเกศสุดา วงศ์สารภี
เลขานุการ
นายมงคล ยอดวุฒิ
กรรมการ
นายพรฤทธิ์ ข่ายทอง
กรรมการ
นายอนุชิต หน่อแหวน
กรรมการ
นายสมควร ยาวิชัย
กรรมการ
นางสาวบุญทิวา เหล็กแก้ว
กรรมการ
นายพรชัย มีทรัพย์
กรรมการ/ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายวิจินต์ บูชาเกียรติ
กรรมการ/ประธานกรรมการเงินกู้
นายมหวัง ชัยวุฒิ
กรรมการ
นางดวงใจ มั่นคง
กรรมการ
นายอานนท์ วัฒนกรกุล
กรรมการ
นางวนิดา ริ้วสุวรรณ
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
นางสายสุนีย์ ศรีเจริญตา
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ
นางจันทร์ฉาย บุญรสศักดิ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ
นายวิศวะ แสงประชุม
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ
นายพัฒนา มะลิดิน
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ

เจ้าหน้าที่

นางสาวสุพิชญา สิริรวีกูล
ผู้จัดการสหกรณ์
นางสาวเนตรนภา พิมสาร
รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
นางทิพย์พชรา อารยะศิลปธร
รองผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ
นายธวัชชัย เยายานัง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางวรรณภา สุริยะ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวกมลชนก อะโนมา
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายประจักษ์ โสภาพันธ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
นายณัฐกร เกสรนวสิน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางนาถยา แปงหล้า
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวภคภรณ์ อุ่นเรือน
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นางสาวศุภิสรา สว่าง
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวเพ็ญวิสาข์ สุทธโน
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายประมวล จันทร์ปวงเสน
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายมนตรี ศรีกันทา
พนักงานบริการ
นางสาวพรรณทิพย์ กาวิชา
พนักงานบริการ
นางสาวชื่นกมล จันพรม
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
นางสาวเบญจวรรณ หวายคำ
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากออมทรัพย์
  1.75
 • เงินฝากออมทรัพย์ ATM
  1.75
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  2.25
 • เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง
  1.75
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2564
  2.10
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2565
  2.10

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สถิติการเข้าชม

ไอพีของคุณ
34.229.131.158
ออนไลน์
3 คน
ผู้เข้าชมวันนี้
88 ครั้ง
ผู้เข้าชมเดือนนี้
13,609 ครั้ง
ผู้เข้าชมปีนี้
111,498 ครั้ง