ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว ผู้ประกาศ วันที่
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การรับฝากเงิน "เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 3" (คลิ๊ก) Admin 2020-05-28
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ขยายเวลาการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 " Admin 2020-05-20
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ให้สมาชิกลดส่งหุ้นรายเดือน หรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือน เป็นการชั่วคราว" Admin 2020-05-20
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง "พักชำระหนี้เงินต้นให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ" Admin 2020-05-20
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง "ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยกับการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง Smart Cash" (คลิ๊ก) Admin 2020-05-28
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การจ่ายเงินสวัสดิการ กรณีสมาชิกผู้สูงอายุ (สก.6) Admin 2020-04-28
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การทำลายเอกสารและบริจาคครุภัณฑ์สหกรณ์ที่ชำรุด ประจำปี 2563 Admin 2020-04-28
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ระเบียบว่าด้วยเรื่อง หุ้น" Admin 2020-04-01
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 88 (กดถอนจากตู้ ATM)" Admin 2020-04-01
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2020-02-17
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "อัตราดอกเบี้ยเงินกู้" Admin 2020-04-03
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) พ.ศ. 2563" Admin 2020-04-01
รายงานประจำปี 2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 Admin 2020-02-12
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "รายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563" Admin 2020-01-30
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง "รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2563" Admin 2019-12-28
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "แจ้งปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์" Admin 2020-01-24
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง "การให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกทุกวันทำการ" Admin 2020-05-29
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "งดการให้เงินกู้ทุกประเภทเป็นการชั่วคราว" Admin 2019-12-28
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562" Admin 2020-01-24
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 Admin 2019-12-03
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง "เสนอขายที่ดินสหกรณ์ฯ" Admin 2019-12-03
คำสั่งสหกรณ์ฯ เรื่อง "แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด" Admin 2020-05-20
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "สิทธิด้านการฝากเงินของสมาชิกสมทบ" Admin 2019-11-01
งานมุทิตาจิต สมาชิกสหกรณ์ฯที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 Admin 2019-10-02
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานและคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 Admin 2019-11-01
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มั่นคงและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2562" Admin 2019-11-01
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา (กกส) ประจำปี 2562" Admin 2019-11-01
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562" Admin 2019-09-12
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ขอเชิญสมัครรับการสรรหา คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ประจำปี 2563" Admin 2019-09-03
ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง "การรับสมัครและสิทธิประโยชน์ ทั้ง 3 สมาคมฯ และ 1 กองทุนฯ" Admin 2019-09-05
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ยกเลิกประกาศการกำหนดให้สหกรณ์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมโอนเงิน" Admin 2019-08-15
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "อัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง" Admin 2019-09-05
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "การรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก" ปีการศึกษา 2562 Admin 2019-08-15
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสลิปเงินเดือนของสมาชิก Admin 2019-07-24
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "สิทธิการถือหุ้นของสมาชิกสมทบ" Admin 2019-07-24
การทำประกันชีวิต บริษัท AIA จำกัด ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2019-07-24
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ "ส่งเสริมการออมหุ้นจากเงินกู้สามัญ" และ "ให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่ม" Admin 2019-06-27
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2562 Admin 2019-07-24
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงใบรับฝากเงิน - ใบถอนเงิน Admin 2019-06-05
ประกาศระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเรื่องการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) Admin 2019-08-15
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "การรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก" Admin 2019-05-29
คำสั่งสหกรณ์ฯ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2019-04-02
ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 Admin 2019-02-04
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2019-04-03
แจ้งรายชื่อสมาชิก ที่ยังไม่ได้ชำระเงินของ กองทุนสวัสดิการฯ (กสธท.) Admin 2019-02-06
ผังการให้บริการสมาชิก สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2018-12-17
ประกาศ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี พ.ศ. 2561 Admin 2019-05-29
ประกาศ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่การเงินในแบบคำขอกู้เงินของสหกรณ์ฯ Admin 2019-01-14
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 Admin 2019-01-14
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "กำหนดมาตรฐานของกระบวนการทำงานและการให้บริการ" Admin 2019-01-14
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 Admin 2018-10-12
ประกาศ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับเงินฝากประจำทุกประเภท Admin 2019-04-03
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด เรื่อง สมาชิกท่านใดได้โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ Admin 2018-08-23
ขั้นตอนการใช้งาน ระบบบริการสมาชิก (Imember) Admin 2018-08-23
คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก สสธท.และสส.ชสอ Admin 2018-08-01
การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษปี 2560 และปี 2561 สำหรับระยะเวลาที่เกินกำหนดของสมาชิกสมทบบุคคลธรรมดา Admin 2019-04-02
การฝากเงินและการชำระหนี้กู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) Admin 2019-01-14
สมาชิกซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท Admin 2019-07-24
ประกาศ ขยายเวลารับฝาก "เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2563" (คลิ๊ก) Admin 2020-07-03
สหกรณ์ฯ ยกเลิกการพิมพใบเสร็จรับเงินประจำเดือน Admin 2018-05-31
ประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย - พะเยา Admin 2018-04-02
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 Admin 2018-04-04
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง สิทธิและหน้าที่สมาชิกสมทบ Admin 2018-04-02
ประกาศ การรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 Admin 2018-04-02
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) พ.ศ. 2560 Admin 2018-04-02
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2561 Admin 2019-07-24
เงินได้รายเดือนคงเหลือสำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (กรณีสมาชิกกู้เงินสามัญตั้งแต่ 2,000,001 - 3,000,000 บาท) Admin 2018-07-26
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเรื่องการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิก (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 Admin 2018-04-02
ด่วน!!! สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด สามารถใช้บริการผ่านระบบ ATM Admin 2019-07-24
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ปรับการส่งค่าหุ้น ตามระเบียบฯ Admin 2018-07-26
คู่มือการใช้งาน ระบบ บริการสมาชิก (imember) Admin 2018-06-29
ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561 Admin 2019-07-24
ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการในการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2561 Admin 2018-04-04
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ประจำเดือน เมษายน 2563 Admin 2020-05-26
แผนการดำเนินการด้านเงินกู้สามัญ ประจำปี 2563 (คลิ๊ก) Admin 2020-05-26
ขั้นตอนการใช้บริการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย เงินกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) Admin 2019-07-24