ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว ผู้ประกาศ วันที่
ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 Admin 2019-01-23
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2019-01-22
แจ้งรายชื่อสมาชิก ที่ยังไม่ได้ชำระเงินของ กองทุนสวัสดิการฯ (กสธท.) Admin 2018-12-18
ผังการให้บริการสมาชิก สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2018-12-17
ประกาศ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี พ.ศ. 2561 Admin 2019-01-14
ประกาศ เรื่อง งดการให้เงินกู้ทุกประเภทเป็นการชั่วคราว Admin 2019-01-02
ประกาศ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่การเงินในแบบคำขอกู้เงินของสหกรณ์ฯ Admin 2019-01-14
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 Admin 2019-01-14
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "กำหนดมาตรฐานของกระบวนการทำงานและการให้บริการ" Admin 2019-01-14
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 Admin 2018-10-12
ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะทำงานดำเนินการสรรหา Admin 2018-10-12
ประกาศ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับเงินฝากประจำทุกประเภท Admin 2018-08-27
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด เรื่อง สมาชิกท่านใดได้โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ Admin 2018-08-23
ขั้นตอนการใช้งาน ระบบบริการสมาชิก (Imember) Admin 2018-08-23
คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก สสธท.และสส.ชสอ Admin 2018-08-01
การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษปี 2560 และปี 2561 สำหรับระยะเวลาที่เกินกำหนดของสมาชิกสมทบบุคคลธรรมดา Admin 2018-08-27
การฝากเงินและการชำระหนี้กู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) Admin 2019-01-14
สมาชิกซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท Admin 2018-07-26
ประกาศ ขยายเวลารับฝาก "เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2562" Admin 2019-01-04
สหกรณ์ฯ ยกเลิกการพิมพใบเสร็จรับเงินประจำเดือน Admin 2018-05-31
ประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย - พะเยา Admin 2018-04-02
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 Admin 2018-04-04
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง สิทธิและหน้าที่สมาชิกสมทบ Admin 2018-04-02
ประกาศ การรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 Admin 2018-04-02
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) พ.ศ. 2560 Admin 2018-04-02
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2561 Admin 2018-04-02
เงินได้รายเดือนคงเหลือสำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (กรณีสมาชิกกู้เงินสามัญตั้งแต่ 2,000,001 - 3,000,000 บาท) Admin 2018-07-26
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเรื่องการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิก (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 Admin 2018-04-02
ด่วน!!! สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด สามารถใช้บริการผ่านระบบ ATM Admin 2018-07-26
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ปรับการส่งค่าหุ้น ตามระเบียบฯ Admin 2018-07-26
คู่มือการใช้งาน ระบบ บริการสมาชิก (imember) Admin 2018-06-29
ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561 Admin 2018-04-04
ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการในการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2561 Admin 2018-04-04
ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทุกประเภท Admin 2018-02-19
แสดงตนพร้อมนำหลักฐานประกอบเพื่อขอรับเงินรอตรวจสอบ Admin 2018-02-07
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันที่ 22 มกราคม 2561 Admin 2018-01-30
งดให้บริการที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด เพื่อจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 Admin 2018-01-24
สหกรณ์ฯ เปิดรับฝากเงินฝาก "ออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561" Admin 2018-04-04
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ประจำเดือน ธันวาคม 2561 Admin 2019-01-10
ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการให้เงินกู้สมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2560 Admin 2017-12-18
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี พ.ศ.2560 Admin 2018-01-30
แผนการดำเนินการด้านเงินกู้สามัญ ประจำปี 2562 Admin 2018-11-29
ขั้นตอนการใช้บริการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย เงินกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) Admin 2018-04-30
การขยายเวลารับฝากเงินฝาก "ออมทรัพย์พิเศษ ปี 2560" Admin 2018-01-30