ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว ผู้ประกาศ วันที่
คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก สสธท.และสส.ชสอ Admin 2018-05-08
การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษปี 2560 และปี 2561 สำหรับระยะเวลาที่เกินกำหนดของสมาชิกสมทบบุคคลธรรมดา Admin 2018-04-27
การฝากเงินและการชำระหนี้กู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) Admin 2018-04-19
สมาชิกซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท Admin 2018-04-04
ขยายเวลารับฝาก "เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561" Admin 2018-05-02
สหกรณ์ฯ ยกเลิกการพิมพใบเสร็จรับเงินประจำเดือน Admin 2018-04-02
ประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย - พะเยา Admin 2018-04-02
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 Admin 2018-04-04
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง สิทธิและหน้าที่สมาชิกสมทบ Admin 2018-04-02
ประกาศ การรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 Admin 2018-04-02
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) พ.ศ. 2560 Admin 2018-04-02
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2561 Admin 2018-04-02
เงินได้รายเดือนคงเหลือสำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (กรณีสมาชิกกู้เงินสามัญตั้งแต่ 2,000,001 - 3,000,000 บาท) Admin 2018-03-08
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเรื่องการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิก (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 Admin 2018-04-02
ด่วน!!! สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด สามารถใช้บริการผ่านระบบ ATM Admin 2018-04-30
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ปรับการส่งค่าหุ้น ตามระเบียบฯ Admin 2018-02-20
คู่มือการใช้งาน ระบบ บริการสมาชิก (imember) Admin 2018-04-26
ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561 Admin 2018-04-04
ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการในการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2561 Admin 2018-04-04
ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทุกประเภท Admin 2018-02-19
แสดงตนพร้อมนำหลักฐานประกอบเพื่อขอรับเงินรอตรวจสอบ Admin 2018-02-07
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันที่ 22 มกราคม 2561 Admin 2018-01-30
งดให้บริการที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด เพื่อจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 Admin 2018-01-24
สหกรณ์ฯ เปิดรับฝากเงินฝาก "ออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561" Admin 2018-04-04
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ประจำเดือน เมษายน 2561 Admin 2018-05-11
ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการให้เงินกู้สมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2560 Admin 2017-12-18
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี พ.ศ.2560 Admin 2018-01-30
แผนการดำเนินการด้านเงินกู้สามัญ ประจำปี Admin 2018-01-30
ขั้นตอนการใช้บริการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย เงินกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) Admin 2018-04-30
การขยายเวลารับฝากเงินฝาก "ออมทรัพย์พิเศษ ปี 2560" Admin 2018-01-30