ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว ผู้ประกาศ วันที่
สหกรณ์ฯ ปิดระบบเงินฝากATM และเงินฝากออมทรัพย์ผ่าน Mobile App เป็นการชั่วคราว เพื่อคิดดอกเบี้ยเงินฝากครึ่งปี 2565 Admin 2022-06-23
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2565-2566 Admin 2022-06-23
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แก้ไขระเบียบเงินกู้สามัญ และเงินกู้ประเภทใหม่ COVID-19 Admin 2022-05-05
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย หุ้น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 Admin 2022-06-23
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง "การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565" Admin 2022-04-20
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้" Admin 2022-05-05
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง นำเงินรอตรวจสอบเข้าเป็นเงินทุนสำรอง Admin 2022-03-03
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง พักชำระหนี้เงินต้น/ลดหรืองดส่งหุ้นรายเดือน เป็นการชั่วคราว ประจำปี 2565 Admin 2022-03-31
สหกรณ์ฯ ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลจากการส่งหนังสือยืนยันยอดหุ้น หนี้และเงินฝาก ประจำปี 2564 Admin 2022-02-09
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันที่ 16 มกราคม 2565 ณ อาคารแสดงสินค้านานาชาติ (GMS) จังหวัดเชียงราย อาคารเจียงแสน Admin 2022-01-31
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขยายระยะเวลารับเงินฝาก "เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2565" Admin 2022-06-29
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 Admin 2021-12-22
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 Admin 2022-02-02
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง งดการให้กู้ทุกประเภทเป็นการชั่วคราว Admin 2022-02-22
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง พ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ Admin 2021-11-22
แบบสมาชิกเกษียณอายุราชการ (มีความประสงค์ให้สหกรณ์ฯ หักเงินค่าหุ้น,เงินชำระหนี้ ฯลฯ จากเงินบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน) Admin 2021-11-22
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 Admin 2021-12-02
รายการย่อทรัพย์สินและหนี้สิน Admin 2022-06-07
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 Admin 2021-12-22
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Admin 2021-09-28
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสมาชิกสหกรณ์ฯ ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น Admin 2021-10-29
ประกาศสหกรณ์ รายชื่อสมาชิกที่เข้ารับการอบรม "โครงการอบรมให้ความรู้สมาชิกใหม่ Style New Namal Admin 2021-08-25
ประกาศ ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย "เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) Admin 2021-12-22
ประกาศ ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย"การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2564" Admin 2021-09-28
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้" Admin 2021-11-22
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกประจำปี 2564 - 2565 ครั้งที่ 2" Admin 2022-01-10
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "หลักเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ" Admin 2021-07-14
รายงานการประชุมประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 Admin 2021-06-23
ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ประจำปี 2564 - 2565 Admin 2021-05-11
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "การขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์" Admin 2021-05-11
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564" Admin 2021-12-22
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิก พ.ศ. 2564 Admin 2022-06-23
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ขยายระยะเวลารับฝากเงินออมทรัพย์ 60 งวด" Admin 2021-07-21
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขยายระยะเวลารับฝากเงิน"ออมทรัพย์พิเศษ ปี 2564" Admin 2022-02-22
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง เงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิก ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน Admin 2022-06-23
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง นำเงินรอตรวจสอบเข้าเป็นเงินทุนสำรอง Admin 2021-03-09
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกทุกวันทำการ Admin 2021-03-09
รายชื่อผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2021-03-09
ประกาศระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) Admin 2021-03-09
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564 Admin 2021-03-09
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง เงินฝากทุกประเภท Admin 2021-03-09
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การโอนเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ Admin 2021-01-05
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ Admin 2020-12-28
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี พ.ศ.2563 Admin 2021-03-09
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง งดให้กู้เงินทุกประเภท เป็นการชั่วคราว Admin 2021-01-04
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564 Admin 2021-01-05
สหกรณ์ฯ ยกเลิการใช้งานเบอร์โทรศัพท์ภายใน Admin 2021-04-19
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง เกี่ยวกับเอกสารเงินกู้ Admin 2020-11-05
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 Admin 2021-01-05
วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2563 Admin 2020-11-05
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563" Admin 2020-10-05
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การรับฝากเงิน "เงินฝากออมทรัพยรับแสน" (คลิ๊ก) Admin 2021-04-19
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ขยายเวลารับฝากเงิน "เงินฝากออมทรัพย์พิเศษปี 2563 และเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 3" (คลิ๊ก) Admin 2020-12-21
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ขยายเวลาการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 " Admin 2020-05-20
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ให้สมาชิกลดส่งหุ้นรายเดือน หรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือน เป็นการชั่วคราว ปี 2564" Admin 2021-03-16
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง "พักชำระหนี้เงินต้นให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ และ ลดหรืองดส่งหุ้นรายเดือน เป็นการชั่วคราว ประจำปี 2564" Admin 2022-02-10
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง "ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยกับการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง Smart Cash" (คลิ๊ก) Admin 2020-08-31
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การจ่ายเงินสวัสดิการ กรณีสมาชิกผู้สูงอายุ (สก.6) Admin 2020-04-28
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การทำลายเอกสารและบริจาคครุภัณฑ์สหกรณ์ที่ชำรุด ประจำปี 2563 Admin 2020-04-28
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ระเบียบว่าด้วยเรื่อง หุ้น" Admin 2020-04-01
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 88 (กดถอนจากตู้ ATM)" Admin 2020-04-01
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2020-02-17
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "อัตราดอกเบี้ยเงินกู้" Admin 2020-04-03
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) พ.ศ. 2563" Admin 2020-04-01
รายงานประจำปี 2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 Admin 2021-04-19
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "รายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563" Admin 2021-04-19
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง "รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2563" Admin 2019-12-28
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "แจ้งปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์" Admin 2021-04-19
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง "การให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกทุกวันทำการ" Admin 2020-11-04
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "งดการให้เงินกู้ทุกประเภทเป็นการชั่วคราว" Admin 2021-04-19
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562" Admin 2020-01-24
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 Admin 2019-12-03
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง "เสนอขายที่ดินสหกรณ์ฯ" Admin 2020-11-09
คำสั่งสหกรณ์ฯ เรื่อง "แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด" Admin 2020-05-20
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "สิทธิด้านการฝากเงินของสมาชิกสมทบ" Admin 2020-11-09
งานมุทิตาจิต สมาชิกสหกรณ์ฯที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 Admin 2019-10-02
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานและคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 Admin 2019-11-01
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มั่นคงและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2562" Admin 2019-11-01
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา (กกส) ประจำปี 2562" Admin 2019-11-01
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562" Admin 2019-09-12
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ขอเชิญสมัครรับการสรรหา คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ประจำปี 2563" Admin 2019-09-03
ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง "การรับสมัครและสิทธิประโยชน์ ทั้ง 3 สมาคมฯ และ 1 กองทุนฯ" Admin 2019-09-05
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "ยกเลิกประกาศการกำหนดให้สหกรณ์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมโอนเงิน" Admin 2021-04-19
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "อัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง" Admin 2019-09-05
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "การรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก" ปีการศึกษา 2562 Admin 2019-08-15
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสลิปเงินเดือนของสมาชิก Admin 2019-07-24
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "สิทธิการถือหุ้นของสมาชิกสมทบ" Admin 2019-07-24
การทำประกันชีวิต บริษัท AIA จำกัด ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2019-07-24
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ "ส่งเสริมการออมหุ้นจากเงินกู้สามัญ" และ "ให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่ม" Admin 2019-06-27
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2562 Admin 2019-07-24
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงใบรับฝากเงิน - ใบถอนเงิน Admin 2019-06-05
ประกาศระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเรื่องการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) Admin 2019-08-15
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "การรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก" Admin 2019-05-29
คำสั่งสหกรณ์ฯ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2019-04-02
ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 Admin 2019-02-04
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2019-04-03
แจ้งรายชื่อสมาชิก ที่ยังไม่ได้ชำระเงินของ กองทุนสวัสดิการฯ (กสธท.) Admin 2019-02-06
ผังการให้บริการสมาชิก สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2018-12-17
ประกาศ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี พ.ศ. 2561 Admin 2019-05-29
ประกาศ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่การเงินในแบบคำขอกู้เงินของสหกรณ์ฯ Admin 2019-01-14
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 Admin 2019-01-14
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง "กำหนดมาตรฐานของกระบวนการทำงานและการให้บริการ" Admin 2019-01-14
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 Admin 2018-10-12
ประกาศ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับเงินฝากประจำทุกประเภท Admin 2019-04-03
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด เรื่อง สมาชิกท่านใดได้โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ Admin 2018-08-23
ขั้นตอนการใช้งาน ระบบบริการสมาชิก (Imember) Admin 2018-08-23
คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก สสธท.และสส.ชสอ Admin 2018-08-01
การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษปี 2560 และปี 2561 สำหรับระยะเวลาที่เกินกำหนดของสมาชิกสมทบบุคคลธรรมดา Admin 2019-04-02
การฝากเงินและการชำระหนี้กู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) Admin 2019-01-14
สมาชิกซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท Admin 2019-07-24
ประกาศ ขยายเวลารับฝาก "เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2563" (คลิ๊ก) Admin 2020-11-04
สหกรณ์ฯ ยกเลิกการพิมพใบเสร็จรับเงินประจำเดือน Admin 2018-05-31
ประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย - พะเยา Admin 2018-04-02
ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 Admin 2018-04-04
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง สิทธิและหน้าที่สมาชิกสมทบ Admin 2018-04-02
ประกาศ การรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 Admin 2018-04-02
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) พ.ศ. 2560 Admin 2018-04-02
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2561 Admin 2019-07-24
เงินได้รายเดือนคงเหลือสำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (กรณีสมาชิกกู้เงินสามัญตั้งแต่ 2,000,001 - 3,000,000 บาท) Admin 2018-07-26
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเรื่องการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิก (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 Admin 2018-04-02
ด่วน!!! สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด สามารถใช้บริการผ่านระบบ ATM Admin 2019-07-24
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ปรับการส่งค่าหุ้น ตามระเบียบฯ Admin 2018-07-26
คู่มือการใช้งาน ระบบ บริการสมาชิก (imember) Admin 2018-06-29
ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561 Admin 2019-07-24
ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการในการให้เงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2561 Admin 2018-04-04
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ประจำเดือน กันยายน 2563 Admin 2021-01-05
แผนการดำเนินการด้านเงินกู้สามัญ ประจำปี 2565 (คลิ๊ก) Admin 2022-03-31
ขั้นตอนการใช้บริการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย เงินกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Smart Cash) Admin 2021-12-22
şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort bursa escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop