ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว ผู้ประกาศ วันที่
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 Admin 2018-01-17
การประชุมใหญ่ประจำปี 2560 Admin 2018-01-17
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน) Admin 2018-01-17
งดให้บริการที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด เพื่อจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 Admin 2018-01-15
สหกรณ์ฯ เปิดรับฝากเงินฝาก "ออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561" Admin 2018-01-17
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2018-01-17
ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการให้เงินกู้สมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2560 Admin 2017-12-18
งดการให้เงินกู้ทุกประเภทเป็นการชั่วคราว Admin 2018-01-05
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี พ.ศ.2560 Admin 2017-12-18
แผนการดำเนินการด้านเงินกู้สามัญ ประจำปี Admin 2018-01-17
บริษัท AIA มาให้บริการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2018-01-17
การขยายเวลารับฝากเงินฝาก "ออมทรัพย์พิเศษ ปี 2560" Admin 2018-01-17