ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ฯครูเพชรบูรณ์ วันที่ 22-23 ตุลาคม 2560 ( เมื่อ 25/10/2560 | 129 )