อัลบั้มภาพ

ประชุมสหกรณ์ฯสีขาว ณ ห้องประชุมกิจชัย ยิ่งเสรี สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด วันที่ 25 มีนาคม 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างเงิน สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด มอบกระเช้าให้หน่วยงานต่างๆ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ฯครูเพชรบูรณ์ วันที่ 22-23 ตุลาคม 2560