อัลบั้มภาพ

งานมุทิตาจิต สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด
คณะกรรมการเข้าประเมินสหกรณ์สีขาว ณ ห้องประชุมกิจชัย ยิ่งเสรี สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด วันที่ 20 สิงหาคม 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุตรดิตถ์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ณ ห้องประชุมกิจชัย ยิ่งเสรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561
สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เข้าประเมินสหกรณ์สีขาว วันที่ 3 สิงหาคม 2561
การอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ ที่ยังไม่เคยได้รับการอบรม ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม เสม พริ้งพวงแก้ว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ฯ
การประชุมปรับปรุงข้อบังคับ, ระเบียบ และประกาศให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม วันที่ 14 พฤษภาคม 2561