อัลบั้มภาพ

การประชุมปรับปรุงข้อบังคับ, ระเบียบ และประกาศให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
พิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ฯ วันที่ 27 เมษายน 2561
พิธีทำบุญสหกรณ์ฯ ครบรอบ 45 ปี วันที่ 27 มีนาคม 2561
ประชุมคณะทำงานระบบบริการเทคโนโลยี ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด วันที่ 26 มีนาคม 2561
ประชุมสหกรณ์ฯสีขาว ณ ห้องประชุมกิจชัย ยิ่งเสรี สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด วันที่ 25 มีนาคม 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561